ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Part Time)

Μερική φοίτηση 24μηνης διάρκειας

Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση ισούται με εβδομήντα πέντε (75) μονάδες ECTS  (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) και περιλαμβάνει  δώδεκα (12) μαθήματα  , αξίας  πέντε (5) μονάδων ECTS  το καθένα, καθώς και τη  διατριβή MSc, αξίας δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες ECTS  .

Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει τέσσερα (4) προπαρασκευαστικά μαθήματα σε κάθε ειδικότητα  α) Χρηματοοικονομική Διαχείριση και β)  Χρηματοοικονομική Διοίκηση βάσει Δεδομένων  , τα οποία προσφέρονται τον Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η τελική εγγραφή στο πρόγραμμα προϋποθέτει επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα προπαρασκευαστικά μαθήματα, εκτός εάν κάποιος εξαιρεθεί με έγκριση της Επιτροπής του Προγράμματος.  

Οι διαλέξεις γίνονται το απόγευμα.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Προπαρασκευαστικό Μάθημα - 4 Εβδομάδες
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική

Σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές στην Χρηματοοικονομική Αναφορά. Συζητούνται τα βασικά στοιχεία της χρηματοοικονομικής αναφοράς (λογαριασμοί SFP, OCI, P&L) και η τήρηση λογιστικών αρχείων (ημερολόγιο, καθολικό). Οι γνώσεις που παρουσιάζονται είναι απαραίτητες τόσο για φοιτητές που δεν έχουν διδαχθεί μαθήματα λογιστικής σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και για φοιτητές που χρειάζονται πρόσθετες γνώσεις για την κάλυψη των απαιτήσεων του προγράμματος.

Pass
Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες των Χρηματοοικονομικών. Το μάθημα συζητά τη διαχρονική αξία του χρήματος, την έννοια του ανατοκισμού και τις βασικές αρχές αποτίμησης των χρηματοοικονομικών μέσων στις κεφαλαιαγορές. Οι γνώσεις που παρουσιάζονται είναι απαραίτητες τόσο για φοιτητές που δεν έχουν διδαχθεί οικονομικά μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και για φοιτητές που χρειάζονται πρόσθετες γνώσεις για να καλύψουν τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Pass
Βασικές αρχές Οικονομετρικής & Στατιστικής Ανάλυσης

Αυτό το μάθημα μπορεί να θεωρηθεί ως εισαγωγή στην Οικονομετρία. Στόχος του είναι να παρουσιάσει τη βασική θεωρία της Οικονομετρίας και πώς αυτή μπορεί να εφαρμοστεί αυστηρά σε μια ποικιλία προβλημάτων που προκύπτουν από την Οικονομία, τα Χρηματοοικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σε αυτό το μάθημα, η οικονομετρική θεωρία συνδυάζεται με την οικονομετρική πρακτική δείχνοντας τη χρήση της με το πακέτο λογισμικού EViews και τη γλώσσα προγραμματισμού R.

Pass
Αρχές Προγραμματισμού

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές και τεχνικές προγραμματισμού και να τους διδάξει πώς να σχεδιάζουν, να δομούν και να εφαρμόζουν απλά προγράμματα στην Python. Το μάθημα περιγράφει τη ρύθμιση και τη φιλοσοφία του προγραμματιστικού περιβάλλοντος και των διαφορετικών μεθόδων αλληλεπίδρασης με τον πυρήνα της γλώσσας (παράθυρα εντολών/scripts/notebooks). Εισάγει τον σπουδαστή σε τύπους δεδομένων, τελεστές και εντολές ροής ελέγχου. Παρουσιάζονται επίσης τεχνικές λειτουργικού προγραμματισμού. Τέλος, εξοικειώνει τον μαθητή με τη χρήση των βασικών βιβλιοθηκών Python που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές Οικονομικών (Numpy, Scipy, Pandas).

Pass

1ο Έτος

1ο Εξάμηνο

1η περίοδος διμήνου ECTS
Χρηματοοικονομική διαχείριση

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να περιγράψει τη θεωρία και την πράξη των κύριων θεμάτων στη χρηματοοικονομική διαχείριση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το μάθημα οργανώνεται σε τρία μέρη. Το μάθημα ξεκινά με μια επισκόπηση της διαχρονικής αξίας του χρήματος, της αποτίμησης των ομολόγων, της αποτίμησης των μετοχών και του κόστους κεφαλαίου. Το δεύτερο μέρος αφορά τον προϋπολογισμό κεφαλαίου και τα οικονομικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Τέλος, εξετάζουμε ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική πληρωμών, τη μόχλευση και τη διάρθρωση του κεφαλαίου.

5
Λογιστική για εταιρείες Ι

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής με βάση τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη δομή και τα βασικά στοιχεία των κύριων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων) των επιχειρήσεων. Θα εξοικειωθούν επίσης με τον λογιστικό χειρισμό για τα μετρητά και τα ταμειακά ισοδύναμα, τους εισπρακτέους λογαριασμούς, τα αποθέματα και τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

5
2ο δίμηνο ECTS
Λογιστική για εταιρείες II

Το Accounting for Corporations II βασίζεται και επεκτείνει τα περιεχόμενα του Accounting for Corporations I. Το μάθημα στοχεύει να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν μια ισχυρή θεμελιώδη κατανόηση των εννοιών, των μεθόδων και των χρήσεων της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Δίνει μεγάλη έμφαση στην κριτική ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση εταιρικών οικονομικών καταστάσεων και σχετικών γνωστοποιήσεων. Οι μαθητές θα εκτιμήσουν πώς οι διαφορετικοί λογιστικοί κανόνες, οι επιλογές χρηματοοικονομικής αναφοράς και η χρήση εκτιμήσεων και κρίσης επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις. Το μάθημα έχει πρακτικό προσανατολισμό και χρησιμοποιεί οικονομικές καταστάσεις του «πραγματικού κόσμου» για την εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εφαρμογή λογιστικών κανόνων.

5
Εταιρική χρηματοδότηση

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ειδικών θεμάτων στον τομέα της εταιρικής χρηματοδότησης, καλύπτοντας τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της εταιρικής χρηματοδότησης. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα αναλυθούν ορισμένα θέματα που προέρχονται από τη θεωρία και την πρακτική της εταιρικής χρηματοδότησης, όπως, Διαφορετικοί τύποι χρέους, Ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια και επιχειρηματικά κεφάλαια, Μετατρέψιμα ομόλογα, Λειτουργική και Χρηματοδοτική Μίσθωση, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές και Τιτλοποίηση.

5
3η περίοδος διμήνου ECTS
Διαχείριση επενδύσεων

Αυτό το μάθημα εξετάζει τα σημαντικότερα ζητήματα στη θεωρία και την πράξη της σύγχρονης διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Τα θέματα περιλαμβάνουν αποτελεσματικές αγορές κεφαλαίων, κίνδυνος και απόδοση, μοντέλα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων, αποτίμηση, στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου μετοχών, στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου ομολόγων, επαγγελματική βιομηχανία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, αξιολόγηση απόδοσης χαρτοφυλακίου, προκαταλήψεις βασικών επενδυτικών αποφάσεων, στρατηγικές αντίθετου επενδυτή και ορμής και αγέλη η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.      

Λογιστική επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9)

Αυτό το μάθημα σκοπεύει να καλύψει θεμελιώδη ζητήματα που σχετίζονται με τους λογιστικούς χειρισμούς για χρηματοοικονομικά μέσα και τις απαιτήσεις γνωστοποίησης για χρηματοοικονομικά μέσα. Καλύπτει τις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και της λογιστικής για συναλλαγές αντιστάθμισης. Εξετάζει επίσης τα χαρακτηριστικά των βασικών χρηματοοικονομικών μέσων και των πολύπλοκων χρηματοοικονομικών μέσων. Επιπλέον, αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται με τη λογιστική της εύλογης αξίας, την αναγνώριση εσόδων και τη λογιστική των μισθώσεων. Τέλος, συζητά το υποκείμενο εννοιολογικό πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα αναλυθούν σχετικές ερευνητικές εργασίες. Περιεχόμενο ακορντεόν 1.

Περίοδος 4ου Διμήνου -  (οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν τρία μαθήματα ίσα με συνολικά 10 Πιστωτικές Μονάδες)  ECTS
Αγορές παραγώγων και αποτίμηση

Το μάθημα μελετά την τιμολόγηση και τη χρήση των παραγώγων τίτλων (προθεσμιακά/μελλοντικά συμβόλαια, ανταλλαγές και δικαιώματα προαίρεσης), δηλαδή χρηματοπιστωτικά μέσα των οποίων η αξία εξαρτάται από την τιμή άλλων βασικών υποκείμενων μεταβλητών (όπως τιμές μετοχών, δείκτες, ξένα νομίσματα, επιτόκια ή εμπορεύματα). Η αρχή της τιμολόγησης χωρίς αυθαιρεσία και η χρήση της σε προθεσμιακές τιμές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και ανταλλαγής και στην εξαγωγή περιορισμών τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αναπτύχθηκε αρχικά μαζί με την προσέγγιση αποτίμησης Binomial-tree και το μοντέλο τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης Black-Scholes. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται διάφορες επεκτάσεις των θεωρητικών μοντέλων δικαιωμάτων προαίρεσης (προσαρμοσμένες για μερίσματα και πρόωρη άσκηση) και παρέχονται διάφορες εφαρμογές, στην τιμολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης σε δείκτες μετοχών, νομίσματα ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και στη διαχείριση κινδύνου (π.χ.

Εξέταση Απάτης

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στους κύριους τύπους επαγγελματικής απάτης, π.χ. κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων, διαφθορά και δόλια συστήματα οικονομικών καταστάσεων. Μέσα από πολυάριθμες περιπτωσιολογικές μελέτες πραγματικών εταιρειών, οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σημασία της καταπολέμησης της απάτης και των εσωτερικών ελέγχων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποτροπή της απάτης. Εξοικειώνονται επίσης με τεχνικές έρευνας απάτης και προγράμματα συμμόρφωσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

5
Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Αυτό το μάθημα στοχεύει να παρέχει έναν ολοκληρωμένο, εννοιολογικό, επίκαιρο και ολοκληρωμένο τρόπο ανάλυσης συγχωνεύσεων και εξαγορών. Το μάθημα έχει μια πολύ πρακτική έμφαση που βασίζεται σε μια σειρά από σύγχρονες, πραγματικές επιχειρηματικές υποθέσεις που αφορούν εισηγμένες εταιρείες. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές προσεγγίζονται τόσο από οικονομική όσο και από λογιστική άποψη. Υπό τη χρηματοοικονομική προοπτική, αναλύουμε διαφορετικές στρατηγικές συγχωνεύσεων και εξαγορών, τα οικονομικά στοιχεία της συναλλαγής, τα κίνητρα απόκτησης, τη διαδικασία σύναψης συναλλαγών κ.λπ. Από τη λογιστική άποψη, εστιάζουμε στο πεδίο εφαρμογής και τη διαδικασία ενοποίησης, τον ορισμό του ελέγχου, την αγορά διαδικασία κατανομής τιμών, λογιστικοποίηση υπεραξίας και μη ελεγχόμενης συμμετοχής κ.λπ.

Οικονομικός σχεδιασμός

Το μάθημα στοχεύει να εξετάσει τις εταιρικές οικονομικές ανάγκες και τρόπους κάλυψης τους. Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός είναι ένα ζήτημα πρωταρχικής σημασίας όταν πρόκειται για βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

2ο Έτος 

3ο Εξάμηνο

5η περίοδος διμήνου ECTS
Οικονομετρικές Μέθοδοι

Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από μια εξαιρετική ανάπτυξη στη χρήση ποσοτικών μεθόδων στην ανάλυση διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. είτε πρόκειται για μετοχές, τίτλους σταθερού εισοδήματος, εμπορεύματα και παράγωγα. Επιπλέον, τόσο οι χρηματοοικονομικοί όσο και οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν συνήθως προηγμένες μαθηματικές, στατιστικές και οικονομετρικές τεχνικές σε ένα πλήθος εφαρμογών, όπως τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων, διαχείριση χαρτοφυλακίου, επενδυτικές αποφάσεις και διαχείριση κινδύνων, μεταξύ άλλων. Αυτό το μάθημα επιχειρεί να προσφέρει μια εισαγωγική βάση για την εκμάθηση τέτοιων τεχνικών. Ο σκοπός είναι διπλός, να παρέχει ερευνητικά εργαλεία στα χρηματοοικονομικά και να κατανοήσει επενδυτικά σχέδια που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες.

5
6η περίοδος διμήνου ECTS
Διεθνή Οικονομικά

Το μάθημα στοχεύει στην παροχή μιας σταθερής κατανόησης του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Αναλύονται τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές πτυχές, οι οποίες είναι σημαντικές για την κατανόηση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών και πώς αυτές λειτουργούν υπό διαφορετικά νομισματικά καθεστώτα. Στόχος είναι να τονιστεί η σημασία της λειτουργίας μιας διεθνοποιημένης αγοράς για τους σκοπούς της οικονομικής διαχείρισης και να παρασχεθούν συγκεκριμένα παραδείγματα που σχετίζονται με τον κλάδο.

5

4ο Εξάμηνο

7η περίοδος διμήνου ECTS
Θεμελιώδης Ανάλυση Επενδύσεων

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των φοιτητών να διαβάζουν, ερμηνεύουν και αναλύουν αποτελεσματικά τις οικονομικές καταστάσεις. Αυτό είναι ένα μάθημα για τη θεμελιώδη ανάλυση και έχει μια πολύ πρακτική έμφαση που βασίζεται σε μια σειρά ασκήσεων και υποθέσεων που αφορούν εισηγμένες εταιρείες. Αν και η κύρια εστίαση είναι στην αποτίμηση των μετοχών, συζητούνται επίσης αποφάσεις δανεισμού και άλλες επενδυτικές αποφάσεις. Οι μαθητές μαθαίνουν πώς οι κανόνες μέτρησης και αναφοράς καθορίζουν και πιθανώς περιορίζουν τις πληροφορίες που υπονοούνται στα λογιστικά δεδομένα και πώς η αναδιατύπωση και οι προσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις επιτρέπουν καλύτερες τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Περίοδος 8ου Διμήνου -   (οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν τρία μαθήματα ίσα με συνολικά 5 Πιστωτικές Μονάδες) ECTS
Διαχείριση και Αναφορά Αειφορίας

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει βασικές έννοιες ως προς τις αρχές της αειφορίας. Επιπλέον, συζητείται η εφαρμογή των απαιτήσεων αναφοράς βιωσιμότητας στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Τέλος, παρουσιάζονται πρακτικές διαχείρισης οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με θέματα βιωσιμότητας.

Εταιρική Χρηματοδότηση: Τάσεις και Εξελίξεις

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει πολλές τάσεις και εξελίξεις στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και έργων που έχουν προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον και δραστηριότητα στην πραγματική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Το μάθημα θα εξετάσει τα κύρια χαρακτηριστικά της χρηματοδότησης περιουσιακών στοιχείων της πραγματικής οικονομίας και θα εξετάσει τα βήματα και τις μεθόδους διαμόρφωσης ταμειακών ροών για τη χρηματοδότηση έργων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν διάφορα θέματα εταιρικής χρηματοδότησης που βρίσκονται επί του παρόντος υπό παγκόσμια εξέταση, όπως: επενδυτικά κριτήρια ESG, Υπεύθυνη Επένδυση, Βιώσιμη Χρηματοδότηση, Fintech, Crowdfunding, Peer-to-peer δανεισμός και μικροχρηματοδότηση συμπεριλαμβανομένων των μικροδάνειων.

5
Εμπορική και Επενδυτική Τραπεζική

Το μάθημα περιγράφει τη λειτουργία των τραπεζών και τα σχετικά μοντέλα διαχείρισης κινδύνου, καθώς και το ρυθμιστικό περιβάλλον των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τα διάφορα μοντέλα μέτρησης κινδύνου, όπως τα μοντέλα επιτοκίου, αγοράς και πιστωτικού κινδύνου, και εισάγονται σε προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, λειτουργικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας, οικονομικό κεφάλαιο και RAROC.

Φορολογικά Θέματα

Το μάθημα εισάγει τις θεμελιώδεις φορολογικές έννοιες που είναι απαραίτητες για παγκόσμιες επενδυτικές αποφάσεις. Η αξιολόγηση των εναλλακτικών φορολογικών δικαιοδοσιών υιοθετεί μια προσέγγιση πλήρους κόστους, όπου λαμβάνονται υπόψη τόσο οι ρητές όσο και οι σιωπηροί φόροι. Καλύπτονται συγκεκριμένα φορολογικά ζητήματα που επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις, όπως: πηγές φορολογητέου εισοδήματος, κατοικία, μόνιμη εγκατάσταση, φορολογικές συμβάσεις, πιστωτικό σύστημα φορολογικών ελαφρύνσεων, τιμές μεταβίβασης, φορολογικοί παράδεισοι, φορολογικά κενά, ελεγχόμενες οντότητες και μερίσματα από θυγατρικές. Τα θέματα εξετάζονται με διεθνή προοπτική αλλά και πάλι σύμφωνα με τις φορολογικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το φορολογικό μοντέλο του ΟΟΣΑ.

Διατριβή   ECTS
Διατριβή – Θερινοί Μήνες

Συλλογή δεδομένων, Ανάλυση, Συγγραφή και Παρουσίαση Διατριβής. Οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν τη διατριβή τους σε ζευγάρια ή μόνοι τους, κατόπιν έγκρισης της Διοικούσας Επιτροπής. Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης (ή και μερικής φοίτησης) μπορούν εναλλακτικά να αντικαταστήσουν τη διατριβή με  πρακτική άσκηση , κατόπιν έγκρισης της Διοικούσας Επιτροπής.

15