ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Part Time)

Μερική φοίτηση 24μηνης διάρκειας

Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση ισούται με εβδομήντα πέντε (75) μονάδες ECTS  (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) και περιλαμβάνει  δώδεκα (12) μαθήματα  , αξίας  πέντε (5) μονάδων ECTS  το καθένα, καθώς και τη  διατριβή MSc, αξίας δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες ECTS  .

Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει τέσσερα (4) προπαρασκευαστικά μαθήματα σε κάθε ειδικότητα  α)  Χρηματοοικονομική Διαχείριση  και β)  Χρηματοοικονομική Διοίκηση βάσει Δεδομένων  , τα οποία προσφέρονται τον Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η τελική εγγραφή στο πρόγραμμα προϋποθέτει επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα προπαρασκευαστικά μαθήματα, εκτός εάν κάποιος εξαιρεθεί με έγκριση της Επιτροπής του Προγράμματος.

Οι διαλέξεις γίνονται το απόγευμα.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προπαρασκευαστικό Μάθημα - 4 Εβδομάδες
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική

Σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές στην Χρηματοοικονομική Αναφορά. Συζητούνται τα βασικά στοιχεία της χρηματοοικονομικής αναφοράς (λογαριασμοί SFP, OCI, P&L) και η τήρηση λογιστικών αρχείων (ημερολόγιο, καθολικό). Οι γνώσεις που παρουσιάζονται είναι απαραίτητες τόσο για φοιτητές που δεν έχουν διδαχθεί μαθήματα λογιστικής σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και για φοιτητές που χρειάζονται πρόσθετες γνώσεις για την κάλυψη των απαιτήσεων του προγράμματος.

Πέρασμα
Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες των Χρηματοοικονομικών. Το μάθημα συζητά τη διαχρονική αξία του χρήματος, την έννοια του ανατοκισμού και τις βασικές αρχές αποτίμησης των χρηματοοικονομικών μέσων στις κεφαλαιαγορές. Οι γνώσεις που παρουσιάζονται είναι απαραίτητες τόσο για φοιτητές που δεν έχουν διδαχθεί οικονομικά μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και για φοιτητές που χρειάζονται πρόσθετες γνώσεις για να καλύψουν τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Πέρασμα
Βασικές αρχές Οικονομετρικής & Στατιστικής Ανάλυσης

Αυτό το μάθημα μπορεί να θεωρηθεί ως εισαγωγή στην Οικονομετρία. Στόχος του είναι να παρουσιάσει τη βασική θεωρία της Οικονομετρίας και πώς αυτή μπορεί να εφαρμοστεί αυστηρά σε μια ποικιλία προβλημάτων που προκύπτουν από την Οικονομία, τα Χρηματοοικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σε αυτό το μάθημα, η οικονομετρική θεωρία συνδυάζεται με την οικονομετρική πρακτική δείχνοντας τη χρήση της με το πακέτο λογισμικού EViews και τη γλώσσα προγραμματισμού R.

Πέρασμα
Αρχές Προγραμματισμού

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές και τεχνικές προγραμματισμού και να τους διδάξει πώς να σχεδιάζουν, να δομούν και να εφαρμόζουν απλά προγράμματα στην Python. Το μάθημα περιγράφει τη ρύθμιση και τη φιλοσοφία του προγραμματιστικού περιβάλλοντος και των διαφορετικών μεθόδων αλληλεπίδρασης με τον πυρήνα της γλώσσας (παράθυρα εντολών/scripts/notebooks). Εισάγει τον σπουδαστή σε τύπους δεδομένων, τελεστές και εντολές ροής ελέγχου. Παρουσιάζονται επίσης τεχνικές λειτουργικού προγραμματισμού. Τέλος, εξοικειώνει τον μαθητή με τη χρήση των βασικών βιβλιοθηκών Python που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές Οικονομικών (Numpy, Scipy, Pandas).

Πέρασμα

1ο Έτος

1ο Εξάμηνο

1η περίοδος διμήνου ECTS
Χρηματοοικονομική διαχείριση

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να περιγράψει τη θεωρία και την πράξη των κύριων θεμάτων στη χρηματοοικονομική διαχείριση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το μάθημα οργανώνεται σε τρία μέρη. Το μάθημα ξεκινά με μια επισκόπηση της διαχρονικής αξίας του χρήματος, της αποτίμησης των ομολόγων, της αποτίμησης των μετοχών και του κόστους κεφαλαίου. Το δεύτερο μέρος αφορά τον προϋπολογισμό κεφαλαίου και τα οικονομικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Τέλος, εξετάζουμε ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική πληρωμών, τη μόχλευση και τη διάρθρωση του κεφαλαίου.

5
Λογιστική για εταιρείες Ι

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής με βάση τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη δομή και τα βασικά στοιχεία των κύριων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων) των επιχειρήσεων. Θα εξοικειωθούν επίσης με τον λογιστικό χειρισμό για τα μετρητά και τα ταμειακά ισοδύναμα, τους εισπρακτέους λογαριασμούς, τα αποθέματα και τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

5
2ο δίμηνο ECTS
Αρχές Μηχανικής Μάθησης και Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εισαγάγει τις κύριες μεθόδους Μηχανικής Μάθησης που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. Συγκεκριμένα, καλύπτει δημοφιλείς τεχνικές ταξινόμησης (K-means, Support Vector Machine, naive ταξινομητής Bayes, τυχαία δάση) και μεθόδους γενικευμένης παλινδρόμησης (Ridge, LASSO, LARS). Παρουσιάζει τους κύριους τύπους νευρωνικών δικτύων (Multilayer Perceptrons, Convolutional NNs, Recurrent NNs, Self-Organized Maps, Kernel Networks), ενώ επισημαίνει χαρακτηριστικές εφαρμογές αυτών των μεθόδων στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης (credit-scoring, algorithmic trading, portfolio management , εντοπισμός απάτης). Γίνεται η διάκριση μεταξύ εποπτευόμενης, χωρίς επίβλεψη και ενισχυμένης μάθησης και ο μαθητής μαθαίνει πώς να υλοποιεί μια τέτοια εφαρμογή χρησιμοποιώντας τις σχετικές βιβλιοθήκες Python (Tensorflow, Keras).

5
Corporate Finance με το Analytics

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εξηγήσει τους αλγόριθμους στους οποίους βασίζεται η μηχανική μάθηση (ML) έτσι ώστε τα αποτελέσματα από τη χρήση των αλγορίθμων να μπορούν να αξιολογηθούν με γνώσεις. Το μάθημα διερευνά τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά την εφαρμογή μεθόδων ML στην εταιρική χρηματοδότηση. Επιπλέον, το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να μετατρέψουν δομημένα ή μη δομημένα δεδομένα σε ιδέες που προωθούν την καλύτερη λήψη αποφάσεων.

5
3η περίοδος διμήνου ECTS
Διαχείριση επενδύσεων

Αυτό το μάθημα εξετάζει τα σημαντικότερα ζητήματα στη θεωρία και την πράξη της σύγχρονης διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Τα θέματα περιλαμβάνουν αποτελεσματικές αγορές κεφαλαίων, κίνδυνος και απόδοση, μοντέλα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων, αποτίμηση, στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου μετοχών, στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου ομολόγων, επαγγελματική βιομηχανία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, αξιολόγηση απόδοσης χαρτοφυλακίου, προκαταλήψεις βασικών επενδυτικών αποφάσεων, στρατηγικές αντίθετου επενδυτή και ορμής και αγέλη η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.      

Λογιστική για Corporations II με το Analytics

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει σύνθετα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΠ) στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Δίνονται εφαρμογές πρακτικών διαχείρισης δεδομένων σε βασικά στοιχεία (λογαριασμοί) οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, παρουσιάζονται τεχνικές πρόβλεψης, ανάλυσης, σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.

Περίοδος 4ου Διμήνου - ( οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον 1 από κάθε ομάδα μαθημάτων αθροιστικά στην 4η καιδιδακτική περίοδο)

ECTS
Ομάδα Ι
Διαχείριση και Αναφορά Αειφορίας

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει βασικές έννοιες ως προς τις αρχές της αειφορίας. Επιπλέον, συζητείται η εφαρμογή των απαιτήσεων αναφοράς βιωσιμότητας στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Τέλος, παρουσιάζονται πρακτικές διαχείρισης οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με θέματα βιωσιμότητας.

Οικονομικός σχεδιασμός

Το μάθημα στοχεύει να εξετάσει τις εταιρικές οικονομικές ανάγκες και τρόπους κάλυψης τους. Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός είναι ένα ζήτημα πρωταρχικής σημασίας όταν πρόκειται για βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων

5
Ομάδα II
Χρηματοοικονομική τεχνολογία (Fin tech)

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της Χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fin tech) και τις σημαντικές επιπτώσεις της στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία. Το μάθημα αναλύει το πλαίσιο εντός του οποίου η εφαρμογή blockchain, τεχνητής νοημοσύνης, ρομπο-συμβουλευτικής και πολλές άλλες τεχνολογικές καινοτομίες δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Επιπλέον, παρέχει λεπτομερή εικόνα των προκλήσεων που σχετίζονται με τη ρύθμιση και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Έλεγχος και εντοπισμός απάτης με το Analytics

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει βασικές αρχές ελέγχου. Επιπλέον, παρουσιάζεται η χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων ανάλυσης στην τεκμηρίωση και τον έλεγχο του εντοπισμού απάτης.

2ο Έτος 

3ο Εξάμηνο

5η περίοδος διμήνου ECTS
Οικονομετρικές Μέθοδοι

Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από μια εξαιρετική ανάπτυξη στη χρήση ποσοτικών μεθόδων στην ανάλυση διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. είτε πρόκειται για μετοχές, τίτλους σταθερού εισοδήματος, εμπορεύματα και παράγωγα. Επιπλέον, τόσο οι χρηματοοικονομικοί όσο και οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν συνήθως προηγμένες μαθηματικές, στατιστικές και οικονομετρικές τεχνικές σε ένα πλήθος εφαρμογών, όπως τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων, διαχείριση χαρτοφυλακίου, επενδυτικές αποφάσεις και διαχείριση κινδύνων, μεταξύ άλλων. Αυτό το μάθημα επιχειρεί να προσφέρει μια εισαγωγική βάση για την εκμάθηση τέτοιων τεχνικών. Ο σκοπός είναι διπλός, να παρέχει ερευνητικά εργαλεία στα χρηματοοικονομικά και να κατανοήσει επενδυτικά σχέδια που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες.

5
6η περίοδος διμήνου ECTS
Διεθνή Οικονομικά

Το μάθημα στοχεύει στην παροχή μιας σταθερής κατανόησης του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Αναλύονται τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές πτυχές, οι οποίες είναι σημαντικές για την κατανόηση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών και πώς αυτές λειτουργούν υπό διαφορετικά νομισματικά καθεστώτα. Στόχος είναι να τονιστεί η σημασία της λειτουργίας μιας διεθνοποιημένης αγοράς για τους σκοπούς της οικονομικής διαχείρισης και να παρασχεθούν συγκεκριμένα παραδείγματα που σχετίζονται με τον κλάδο.

5

4ο Εξάμηνο

7η περίοδος διμήνου ECTS
Ανάλυση και αποτίμηση οικονομικών καταστάσεων με το Analytics

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου επιχειρηματικής ανάλυσης και αποτίμησης με χρήση δεδομένων οικονομικών καταστάσεων. Παρουσιάζονται χρηματοοικονομικοί δείκτες που προκύπτουν από την ανάλυση μεγάλων χρονολογικών σειρών. Εκτελούνται σενάρια πρόβλεψης κερδοφορίας και ταμειακών ροών. Τα μοντέλα αποτίμησης επιχειρήσεων (όπως οι προεξοφλητικές ταμειακές ροές) αξιολογούνται χρησιμοποιώντας σενάρια πίεσης και ευαισθησίας.

Περίοδος 8ου Διμήνου - (οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν τρία μαθήματα ίσα με συνολικά 5 Πιστωτικές Μονάδες) ECTS
Ομάδα Ι
Αγορές παραγώγων και αποτίμηση

Το μάθημα μελετά την τιμολόγηση και τη χρήση των παραγώγων τίτλων (προθεσμιακά/μελλοντικά συμβόλαια, ανταλλαγές και δικαιώματα προαίρεσης), δηλαδή χρηματοπιστωτικά μέσα των οποίων η αξία εξαρτάται από την τιμή άλλων βασικών υποκείμενων μεταβλητών (όπως τιμές μετοχών, δείκτες, ξένα νομίσματα, επιτόκια ή εμπορεύματα). Η αρχή της τιμολόγησης χωρίς αυθαιρεσία και η χρήση της σε προθεσμιακές τιμές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και ανταλλαγής και στην εξαγωγή περιορισμών τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αναπτύχθηκε αρχικά μαζί με την προσέγγιση αποτίμησης Binomial-tree και το μοντέλο τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης Black-Scholes. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται διάφορες επεκτάσεις των θεωρητικών μοντέλων δικαιωμάτων προαίρεσης (προσαρμοσμένες για μερίσματα και πρόωρη άσκηση) και παρέχονται διάφορες εφαρμογές, στην τιμολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης σε δείκτες μετοχών, νομίσματα ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και στη διαχείριση κινδύνου (π.χ.

Ομάδα II
Αναλύσεις οικονομικών δεδομένων, διαχείριση κινδύνων και καινοτομία

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι ο συνδυασμός οικονομικών εφαρμογών με προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το μάθημα στοχεύει να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία και τεχνογνωσία για τη χρήση του προγραμματισμού Python στην επίλυση σύνθετων οικονομικών προβλημάτων. Καλύπτει μια ποικιλία οικονομικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων οικονομικών δεδομένων, της βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου, των παραγώγων και της διαχείρισης κινδύνου.

5
Διαχείριση δεδομένων και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η εισαγωγή βασικών αρχών προστασίας δεδομένων και διαχείρισης και πολιτικών ασφάλειας δεδομένων για μια επιχειρηματική οντότητα. Συζητούνται θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και θέματα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων τόσο για την ίδια την επιχειρηματική οντότητα όσο και δεδομένα τρίτων που διατηρεί η οντότητα.

Διατριβή   ECTS
Διατριβή – Θερινοί Μήνες

Συλλογή δεδομένων, Ανάλυση, Συγγραφή και Παρουσίαση Διατριβής. Οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν τη διατριβή τους σε ζευγάρια ή μόνοι τους, κατόπιν έγκρισης της Διοικούσας Επιτροπής. Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης (ή και μερικής φοίτησης) μπορούν εναλλακτικά να αντικαταστήσουν τη διατριβή με  πρακτική άσκηση , κατόπιν έγκρισης της Διοικούσας Επιτροπής.

15