Χρήσιμες πληροφορίες & διαδικασίες

Φοιτητική Ταυτότητα / πάσο

Η φοιτητική ταυτότητα και το πάσο είναι πλέον ένα ενιαίο έντυπο το οποίο διανέμεται από τα σημεία παραλαβής που έχει ορίσει το Υπουργείο ενώ η αίτηση για την απόκτησή του γίνεται ηλεκτρονικά στη σελίδα του Υπουργείου. Σχετικές οδηγίες αποστέλλονται από τη γραμματεία κατά την έναρξη των μαθημάτων και η έκδοσή της είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές/τις φοιτήτριες.

Εξετάσεις και Ενημέρωση Βαθμολογίας

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου και η διεξαγωγή τους διέπεται από τον Κανονισμό Εξετάσεων του ΟΠΑ. Ένα περίπου μήνα μετά το τέλος της κάθε εξεταστικής περιόδου για όλα τα τμήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος ανακοινώνονται οι βαθμολογίες. Η ανακοίνωση γίνεται μέσω του e-grammateia.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων ανακοινώνεται ένα μήνα πριν την έναρξη κάθε εκπαιδευτικής περιόδου μέσω αποστολής του με e-mail στους φοιτητές. 

Χορήγηση Βεβαιώσεων

Η χορήγηση βεβαιώσεων και εντύπων που εκδίδονται από τη Γραμματεία γίνεται με τη συμπλήρωση του αιτήματος έκδοσης πιστοποιητικού μέσω του e-grammateia. Οι βεβαιώσεις παραλαμβάνονται μετά από 3 εργάσιμες ημέρες ηλεκτρονικά.

Καταβολή τελών φοίτησης, Αποδείξεις

Η καταβολή γίνεται με χρήση κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής RF, ο οποίος αποστέλλεται στους φοιτητές/τριες από τη γραμματεία. ΔΕΝ πληρώνετε στη γραμματεία.

Απλές αποδείξεις πληρωμής των τελών φοίτησης βγαίνουν αυτόματα από το σύστημα αφού εμφανιστεί η κατάθεση.

Υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου στην περίπτωση χρηματοδότησης του προγράμματος από νομικό πρόσωπο (εταιρεία). Για περισσότερες πληροφορίες αποστείλετε σχετικό e-mail στη γραμματεία πριν την κατάθεση.