Υποψήφιοι τμήματος πλήρους φοίτησης

Στο τμήμα πλήρους φοίτησης γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Συγκεκριμένα, απαιτείται αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2/Γ2/CPE .