Σύμβουλος Σπουδών

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών αναλαμβάνει να ενημερώνει, να συζητά και να συμβουλεύει τους φοιτητές/τριες σχετικά με:               

○ τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων ώστε αυτοί να είναι ενήμεροι για θέματα όπως προαπαιτούμενα μαθήματα, γνώσεις που απαιτούνται την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων

○ την παρακολούθηση φροντιστηρίων, συμμετοχή σε tutorials, εργαστήρια και προόδους, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις

○ το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής με στόχο την επιλογή των μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή

○ τα αποτελέσματα των εξετάσεων

○ τη συνέχιση των σπουδών τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό

○ τις επαγγελματικές προοπτικές και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των  σπουδών τους (πρακτική άσκηση), αλλά και μετά το πέρας αυτών

Σύμβουλος Σπουδών του ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές για το Ακαδημαϊκό Ετος Σπουδών 2022-2023:

Αστέρης Πλιάκος Καθηγητής, Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α.

Emailpliakos@aueb.gr | Τηλέφωνο Γραφείου: 210 8203128

Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος | Ώρες Γραφείου