Ώρες Γραφείου

Ώρες Γραφείου Διδακτικού Προσωπικού

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ή διδάσκων/ουσα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον δύο ώρες εβδομαδιαίως για την επίσκεψη φοιτητών προς συζήτηση θεμάτων σχετικών με τα διδασκόμενα μαθήματα και τις εργασίες.

Όσον αφορά στις λοιπές υποχρεώσεις παρουσίας των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ή διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Πανεπιστήμιο ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος και των οργάνων του Πανεπιστημίου.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔHMAΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

PDF icon Επικοινωνία διδασκόντων με φοιτητές
PDF icon Ανακοίνωση για ώρες γραφείου Συμβούλου Σπουδών 1ου έτους
PDF icon Ανακοίνωση για ώρες γραφείου Συμβούλου Σπουδών 2ου έτους
PDF icon Ανακοίνωση για ώρες γραφείου Συμβούλου Σπουδών 3ου έτους
PDF icon Ανακοίνωση για ώρες γραφείου Συμβούλου Σπουδών 4ου έτους