Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής  εκπαιδευτικής διαδικασίας, η συνέλευση του τμήματος αποφάσισε  να επικαιροποιήσει τη  διαδικασία διατύπωσης/διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών/τριών, σε εφαρμογή της απόφασης της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου (5η συνεδρίαση/21.03.2019 & 6η συνεδρίαση/27.05.2022) και της απόφασης της Συγκλήτου του πανεπιστημίου (7η συνεδρίαση/07.12.2023). Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα/ενστάσεις των φοιτητών/τριών, τα οποία σχετίζονται με την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του τμήματος και έχει ως ακολούθως:     

  • Δημιουργία εντύπου διατύπωσης παραπόνων/ενστάσεων.
  • Δημιουργία ηλεκτρονικού συνδέσμου στην ιστοσελίδα του τμήματος για την υποβολή του εντύπου: https://www.aueb.gr/el/complaints-form/
  • Ταξινόμηση των παραπόνων/ενστάσεων και σύνταξη αναφοράς με προτάσεις για επίλυση παραπόνων από τη Γραμματεία του τμήματος
  • Κοινοποίηση της αναφοράς στον Πρόεδρο του τμήματος, ο οποίος αξιολογεί κατά πόσο τα υποβληθέντα παράπονα/ενστάσεις θα αποτελέσουν θέμα συζήτησης στη συνέλευση του τμήματος.
  • Ενημέρωση του/της  φοιτητή/τριας από τη Γραμματεία του τμήματος, για την έκβαση του θέματος.
  • Ετήσια αναφορά  από τη Γραμματεία του τμήματος στη ΜΟΔΙΠ κατά τη λήψη του ακαδημαϊκού έτους σχετικά με τον συνολικό αριθμό (ΠΠΣκαι ΠΜΣ) των: 1) υποβληθέντων παραπόνων/ενστάσεων, 2) εξετασθέντων παραπόνων/ενστάσεων και 3) αποδεκτών παραπόνων/ενστάσεων.

Φόρμα Yποβολής Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών/Φοιτητριών

Απόσπασμα Πρακτικών 7ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου της 07.12.2023