Προπτυχιακές Σπουδές

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αποβλέπει στην κατάρτιση στελεχών, τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες της χώρας σε υπηρεσίες των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που σχετίζονται με τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και ιδιαίτερα εκείνες που αναπτύσσονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους νεοεισαγόμενους φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2010-2011:

Το πτυχίο του Τμήματος απονέμεται αφού ο σπουδαστής παρακολουθήσει και επιτύχει στις εξετάσεις τουλάχιστον σαράντα (40) μαθημάτων,και στα μαθήματα Ξένων Γλωσσών.

Για φοιτητές εισαγόμενους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010:

Το πτυχίο του Τμήματος απονέμεται αφού ο σπουδαστής παρακολουθήσει και επιτύχει στις εξετάσεις τουλάχιστον τριάντα δύο (32) μαθημάτων, στο Σεμινάριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, και στα μαθήματα Ξένων Γλωσσών.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Όλοι οι σπουδαστές οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν στα υποχρεωτικά μαθήματα. Αυτά ανήκουν στο πεδίο της οικονομικής επιστήμης και στα πεδία άλλων συγγενών κοινωνικών επιστημών (Νομικής και Πολιτικής Επιστήμης), ενώ άλλα καλύπτουν βασικές ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης (Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομετρία, κ.α.). Ορισμένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα οικονομικού περιεχομένου είναι γενικά και σκοπεύουν να παράσχουν στους σπουδαστές το υπόβαθρο για πιο εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις, ενώ άλλα ανήκουν στο εξειδικευμένο πεδίο της οικονομικής ενοποίησης. Για τους εισαγόμενους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 στην περίπτωση των μαθημάτων που διδάσκονται με μειωμένο αριθμό ωρών διδασκαλίας (εξήμιση εβδομάδες) ενοποιούνται σε ένα μάθημα προκειμένου να συμπληρωθούν οι 13 διδακτικές εβδομάδες.