Γενικές Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  έλαβε την πιστοποίηση, από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης  της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)  με τετραετή διάρκεια ισχύος, από 29.05.2020 έως 28.05.2025.

Η Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης


Εξωτερική αξιολόγηση Τμήματος, Μάρτιος 2012:
"Το ΔΕΟΣ είναι ένα από τα κορυφαία τμήματα στην ευρύτερη περιοχή των οικονομικών στην Ελλάδα"
Κεντρικά Σημεία Έκθεσης
  -  Πλήρης Έκθεση


Οι δραστηριότητες του Τμήματος παρουσιάζονται αναλυτικά στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.


 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) λειτουργεί  από το 1990, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και εκπαιδευτικές ανάγκες που δημιουργεί η συμμετοχή της χώρας μας στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Το Τμήμα ΔΕΟΣ αποσκοπεί στην εκπαίδευση οικονομολόγων με διεπιστημονική κατάρτιση και ευρύτερη δυνατότητα κατανόησης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Οι επαυξημένες αυτές γνώσεις θεωρούνται απαραίτητες καθώς η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η οικονομία της είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή οικονομία και τη ζώνη του ευρώ, λειτουργώντας στο πλαίσιο μιας διεθνούς παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος καλύπτει τις περιοχές των οικονομικών που σχετίζονται με την αγορά και τις επιχειρήσεις, την οικονομική συμπεριφορά και τις αποφάσεις ατόμων και κυβερνήσεων, τις σχέσεις μεταξύ κρατών, τις ποσοτικές μεθόδους, και τις κοινωνικές, πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις της οικονομικής πραγματικότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οικονομία, τους θεσμούς και τις πολιτικές της ΕΕ.
 

Προπτυχιακά
 

Στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών, υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μία από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος:

  1. Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική, και
  2. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία.

Ο μικρός σχετικά αριθμός εισαγομένων κάθε χρόνο στο Τμήμα (125 περίπου) επιτρέπει την χρήση των πλέον ενδεδειγμένων εκπαιδευτικών μεθόδων. Χαρακτηριστικές είναι η οργάνωση Φροντιστηρίων σε επιλεγμένα μαθήματα, οι Συζητήσεις κατά Ομάδες (tutorials), οι γραπτές εργασίες και η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Πέραν των υποδομών του Πανεπιστημίου σε ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, το ΔΕΟΣ διαθέτει το δικό του πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο (EUROLAB), στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να κάνουν στατιστικές αναλύσεις, να αναζητήσουν πληροφορίες στο internet κλπ.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΔΕΟΣ έχουν πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Ως οικονομολόγοι με επιπλέον διεπιστημονικές γνώσεις εργάζονται και σταδιοδρομούν σε τράπεζες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στον δημόσιο τομέα, διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ πολλοί συνεχίζουν την πορεία τους με μεταπτυχιακές σπουδές που τους οδηγούν σε ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μεταπτυχιακά
 

Μετά τις προπτυχιακές σπουδές οι φοιτητές μας μπορούν να συνεχίσουν σε ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος  καθώς και στο Διδακτορικό Πρόγραμμα. Τα μεταπτυχιακά αυτά είναι:

  • ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and European Economic Studies)
  • ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in International Negotiations)
  • ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc in Law and Economics in Energy Markets)
  • ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc in Finance and Banking) - Σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  • ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics) - Σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  • ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and Management) - Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα
  • ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in International Shipping, Finance and Management) - Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα

Τα μέλη Δ.Ε.Π.
 

Οι Καθηγητές που διδάσκουν στο Τμήμα έχουν αποφοιτήσει από μερικά από τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου ενώ διακρίνονται διεθνώς στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας.