Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων στο γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη».