Γραμματείες Μεταπτυχιακών Σπουδών

A. Μεταπτυχιακά Πρόγραμματα του Τμήματος ΔΕΟΣ
 

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
Αθήνα 11362
Γραφείο 605, 6ος όροφος

Λάμπρου Μαρία, 210-8203 642
Μπλιάμπλια Μαριάννα, 
210-8203 697

ΠΜΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές inteu@aueb.gr
Διεθνείς Διαπραγματεύσεις intneg@aueb.gr
Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές lawecon@aueb.gr

Β. Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος ΔΕΟΣ
 

Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος  Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
Αθήνα 11362
Γραφείο 605, 6ος όροφος

κα. Μαρία Λάμπρου

210-8203 642 mlambrou@aueb.gr