Γραμματείες Μεταπτυχιακών Σπουδών

A. Μεταπτυχιακά Πρόγραμματα του Τμήματος ΔΕΟΣ

Τηλέφωνα
Fax
email

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
Αθήνα 11362
Γραφείο 908, 9ος όροφος

κα. Λάμπρου Μαρία

2108203642

2108828992

msc-deos@aueb.gr

Β. Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος ΔΕΟΣ:

Τηλέφωνα
Fax
 email

Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
Αθήνα 11362
Γραφείο 908, 9ος όροφος

κα. Λάμπρου Μαρία

2108203642

2108828992

mlambrou@aueb.gr