Πιστοποίηση

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  έλαβε την πιστοποίηση, από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης  της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)  με διάρκεια ισχύος πέντε έτη, από 29.05.2020 έως 28.05.2025.

Η σημαντική πιστοποίηση χορηγήθηκε καθώς διαπιστώθηκε, μετά τη διενέργεια σχετικής διαδικασίας, ότι το ΠΠΣ του  Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμορφώνεται  πλήρως με τις  αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ  και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.