Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Μεταξύ της 8ης και της 10ης εβδομάδας διδασκαλίας, οι σπουδαστές συμπληρώνουν ερωτηματολόγια αξιολόγησης του μαθήματος και των διδασκόντων.

Τα ερωτηματολόγια αυτά είναι ανώνυμα και διανέμονται στους σπουδαστές από τους υπεύθυνους συλλογής των ερωτηματολογίων, που είναι διοικητικοί υπάλληλοι του τμήματος, απουσία του διδάσκοντος. Οι υπεύθυνοι συλλογής έχουν την ευθύνη τήρησης της διαδικασίας και ενημέρωσης των φοιτητών για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.

Η Γραμματεία του Τμήματος έχει την ευθύνη τήρησης του φυσικού αρχείου  των αξιολογήσεων και  διαφύλαξης του απορρήτου των στοιχείων.

Οι  υπεύθυνοι συλλογής των ερωτηματολογίων οφείλουν να προσέλθουν στο γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου και σε συνεργασία με τους υπευθύνους του γραφείου ΜΟ.ΔΙ.Π εισάγουν τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης στο πληροφοριακό σύστημα.

Τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης ταξινομούνται  και φυλάσσονται σε ηλεκτρονικό αρχείο στο γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π, το οποίο έχει και την ευθύνη τήρησης του ηλεκτρονικού αρχείου.