Κατευθύνσεις Σπουδών & Δηλώσεις Μαθημάτων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Με τα μαθήματα επιλογής τα οποία διδάσκονται κατά τα δύο τελευταία έτη σπουδών ο σπουδαστής μπορεί να συμπληρώσει τις γνώσεις του σε ένα πιο εξειδικευμένο τομέα που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Τα μαθήματα επιλογής εντάσσονται σε δύο ενότητες, που αντιστοιχούν στις δύο βασικές κατευθύνσεις από τις οποίες οι σπουδαστές του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν μία. Aυτές είναι:

  • Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
  • Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

Στην περίπτωση φοιτητών που συμμετέχουν σε Προγράμματα Διαπανεπιστημιακών Ανταλλαγών του Πανεπιστημίου, τα κατ' επιλογήν μαθήματα μπορούν να ανήκουν και στα μαθήματα τα οποία παρέχονται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής τους. Για την επιλογή αυτών των μαθημάτων απαιτείται έγκριση του συντονιστή του αντιστοίχου Προγράμματος Ανταλλαγών του Τμήματος.

Σε κάθε μία κατεύθυνση ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει ένα ορισμένο αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ τα υπόλοιπα μπορεί να τα επιλέξει από μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης ή από μια σειρά μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα ή από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Φοιτητές/τριες που δεν επιθυμούν να επιλέξουν τη μία από τις δύο κατευθύνσεις μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα οποιαδήποτε από τα προσφερόμενα μαθήματα των δύο κατευθύνσεων ή τα προαιρετικά μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα. Οι παλαιοί φοιτητές μπορούν να επιλέξουν  μέχρι τρία (3)  μαθήματα από  άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου (μαθήματα ελεύθερης επιλογής) από συγκεκριμένη λίστα μαθημάτων που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση του τμήματος.  Οι  φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα  από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και μετά μπορούν  να επιλέξουν μέχρι  τέσσερα (4) μαθήματα από τη λίστα μαθημάτων ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου , προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου (σαράντα μαθήματα)

Στην περίπτωση φοιτητών που συμμετέχουν σε Προγράμματα Διαπανεπιστημιακών Ανταλλαγών του Πανεπιστημίου, τα κατ' επιλογήν μαθήματα μπορούν να ανήκουν και στα μαθήματα τα οποία παρέχονται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής τους. Για την επιλογή αυτών των μαθημάτων απαιτείται έγκριση του συντονιστή του αντιστοίχου Προγράμματος Ανταλλαγών του Τμήματος.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δηλώσεις μαθημάτων (Ορια δηλώσεων μαθημάτων)

Η διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων κατανέμεται σε οκτώ (8) εξάμηνα. Ο σπουδαστής μπορεί να δηλώσει, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί κατ' ανώτατο όριο:

  • Για το Α' εξάμηνο σε 5 μαθήματα (μη συμπεριλαμβανομένου του γλωσσικού μαθήματος)
  • Για το Βεξάμηνο σε μαθήματα (μη συμπεριλαμβανομένου του γλωσσικού μαθήματος)
  • Για το 2ο έτος σπουδών σε 14 μαθήματα συνολικά ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  (μη συμπεριλαμβανομένου του γλωσσικού μαθήματος)
  • Για το 3ο έτος σπουδών σε 15  μαθήματα συνολικά  ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  • Για το 4ο έτος σπουδών σε 16 μαθήματα συνολικά ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι φοιτητές επί πτυχίο μπορούν να δηλώσουν 18 μαθήματα συνολικά, ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Η γνώση ξένων γλωσσών είναι απαραίτητη για τη βελτίωση του επιπέδου σπουδών και τη σταδιοδρομία των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών δεν οργανώνεται από κάθε Τμήμα χωριστά αλλά από το Πανεπιστήμιο για όλους τους σπουδαστές του.

Για το Τμήμα μας ισχύει ότι:

1. Τα μαθήματα  

Αγγλικά Ι / Γαλλικά Ι / Γερμανικά Ι 

Αγγλικά ΙΙ/ Γαλλικά ΙΙ / Γερμανικά ΙΙ

Αγγλικά ΙΙΙ/ Γαλλικά ΙΙΙ / Γερμανικά ΙΙΙ

Αγγλικά IV / Γαλλικά  IV/ Γερμανικά IV

θα είναι υποχρεωτικά για όλους , δεν θα  υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου και δεν  θα βαθμολογούνται (θα μπαίνει η ένδειξη πέρασε/δεν πέρασε).

Οι κάτοχοι πτυχίου επιπέδου First Certificate ή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή ισότιμων, απαλλάσσονται από τα μαθήματα Αγγλικά Ι/ Αγγλικά ΙΙ,  Γαλλικά Ι / Γαλλικά ΙΙ, Γερμανικά Ι / Γερμανικά ΙΙ.

Οι κάτοχοι πτυχίου επιπέδου Proficiency ή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ή ισότιμων, απαλλάσσονται από τα μαθήματα Αγγλικά ΙΙΙ / Αγγλικά IV, Γαλλικά IIΙ / Γαλλικά IV, Γερμανικά IIΙ / Γερμανικά IV.

2. Τα μαθήματα   

Αγγλικά V / Γαλλικά V / Γερμανικά V

Αγγλικά VI / Γαλλικά VI / Γερμανικά VI

θα είναι επιλογής , πέραν των 32 μαθημάτων, θα βαθμολογούνται στην κλίμακα του δέκα (10) και θα υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου.

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν τα μαθήματα αυτά, δεν δικαιούνται απαλλαγής,  ανεξαρτήτως πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Το νέο πλαίσιο  διδασκαλίας μαθημάτων ξένων γλωσσών  θα ισχύσει για τουςνεοεισαγόμενους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010.  Για τους παλαιότερους φοιτητές ισχύει το παλαιό σύστημα απαλλαγής από τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών  (π.χ απαλλαγή με Lower ή Proficiency και τα αντίστοιχα πτυχία για τα μαθήματα Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας)

2. Οι παλαιοί φοιτητές που οφείλουν τα μαθήματα Αγγλικά VΙΙ, Γαλλικά VΙΙ, ΓερμανικάVΙΙ,  Αγγλικά VΙΙΙ , Γαλλικά VΙΙΙ και Γερμανικά VΙΙΙ  απαλλάσσονται  από την εξέτασή τους.

3. Οι παλαιοί φοιτητές που οφείλουν τα μαθήματα  Αγγλικά/ Γαλλικά/ Γερμανικά Ι, Αγγλικα / Γαλλικα / Γερμανικά ΙΙ, Aγγλικά /Γαλλικά /Γερμανικά III, Αγγλικά /Γαλλικά/Γερμανικά ΙV, Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά και Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά VI θα πρέπει να περάσουν αντίστοιχα τα νέα μαθήματα που διδάσκονται.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Οι σπουδαστές υποχρεούνται κατά το Β' εξάμηνο, να παρακολουθήσουν το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής, με το οποίο εξοικειώνονται στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ορισμένων βασικών προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν: "Κατανόηση βασικών αρχών της επιστήμης πληροφορικής και τεχνολογίας υπολογιστών. Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και αρχές των υπολογισμών, της διαχείρισης πληροφορίας, των υπολογιστικών συστημάτων, των λειτουργικών συστημάτων και των πληροφοριακών συστημάτων. Εισαγωγή των φοιτητών στην φύση των υπολογιστικών προβλημάτων." Η εξοικείωση αυτή είναι απαραίτητη τόσο για την εκπαίδευσή τους όσο και για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και συνιστάται στους σπουδαστές να αποθέσουν ιδιαίτερη σημασία στην χρήση των Η/Υ. 

Επίσης στο ΣΤ' εξάμηνο έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ, στο οποίο θα μάθουν να διαχειρίζονται και να εισάγουν δεδομένα στην R, να πραγματοποιούν βασικές λειτουργίες στην R, να φτιάχνουν και να αναλύουν  συναρτήσεις στην R, να χρησιμοποιούν την R σε οικονομικές εφαρμογές. 

Για το σκοπό αυτό στο Τμήμα λειτουργεί ιδιαίτερο εργαστήριο (EUROLAB), όπου οι σπουδαστές μπορεί να εξασκούνται και να προετοιμάζουν τις εργασίες τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

.