Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ

Κωδικός: 
4163
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Επιλογής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6  πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Να διαχειρίζονται και να εισάγουν δεδομένα στην R, να πραγματοποιούν βασικές λειτουργίες στην R, να φτιάχνουν και να αναλύουν  συναρτήσεις στην R, να χρησιμοποιούν την R σε οικονομικές εφαρμογές

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : -

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού R. Αριθμητικές πράξεις. Παραστάσεις. Βασικά στοιχεία της γλώσσας R: αντικείμενα (objects), είδη και τύποι αντικειμένων. Σύνθετες εντολές προγραμματισμού και δημιουργία βρόγχων (loops): for, while, repeat. Δημιουργία προγραμμάτων. Λίστες αποτελεσμάτων. Ειδικές εντολές. Γραφικές παραστάσεις στην R. Κατασκευή συναρτήσεων.  Εφαρμογές σε ποσοτικές μεθόδους στα οικονομικά.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Ντζούφρας Ι., Καρλής Δ., Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και στη Στατιστική Ανάλυση με R, Εκδόσεις Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα-Αποθετήριο “Κάλλιπος”, 2016.
  •  Δ. Φουσκάκης (2013). Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση της R . Εκδόσεις Τσότρας. Αθήνα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, εργαστήρια

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:  Ελληνική