Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Φοιτητών για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ Καλοκαιρινής Περιόδου Ακαδ. Έτους 2023 – 2024

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚ.ΕΤΩΝ 2022-2023 ΚΑΙ 2023-2024»
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακ.ετών 2022-2023 και 2023-2024» Καλοκαιρινής Περιόδου Ακαδ. Έτους 2023 – 2024 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τη Συνελεύση του τμήματος.

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακ.ετών 2022-2023 και 2023-2024», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.