Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατάξεις πτυχιούχων A.E.I., T.E.I. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19.

Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς  και  κατόχων  πτυχίων  ανωτέρων  σχολών  υπερδιετούς  ή  διετούς  κύκλου σπουδών,  ορίζεται  σε  ποσοστό  12% επί  του  αριθμού  των εισακτέων  στο  Τμήμα Πληροφορικής (Ακαδ.  Έτους  2018-2019),  σύμφωνα  με  την  Υπουργική  Απόφαση Αριθμ.: Φ1/192329/B3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. β’).  

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν, κατά το διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από το Πανεπιστήμιο, στα παρακάτω τρία υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξάμηνου σπουδών:

 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 
 2. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών 
 3. Μαθηματικά Ι 

Τα ανωτέρω μαθήματα προσμετρούνται για τους επιτυχόντες στα μαθήματα για την  απόκτηση  Πτυχίου  γιατί  αντιστοιχούν  σε  μαθήματα  του  Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Σχολής  «Επιστημών  και  Τεχνολογίας  της Πληροφορίας»  και  δεν  μπορεί  να  είναι μεγαλύτερο του 5ου Εξαμήνου.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  καταθέσουν  αίτηση  στη  Γραμματεία  του Τμήματος  από 1  έως  και  15  Νοεμβρίου  2018,  συνυποβάλλοντας  τα  ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία 
 2. Βεβαίωση  ισοτιμίας  τίτλου  σπουδών  από  το  ΔΟΑΤΑΠ  /  ΔΙΚΑΤΣΑ  στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου  

ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Αλγόριθμοι και αρχές προγραμματισμού υπολογιστών: βασική λογική, στοιχειοποίηση, ακολουθία, επιλογή και επανάληψη, αναδρομή, παραλληλισμός, δομές δεδομένων. Θεωρία αλγόριθμων: υπολογισιμότητα, γραμματικές, πολυπλοκότητα. Αρχιτεκτονική υπολογιστών: λογικές πύλες, εκτέλεση εντολών, μνήμη, αρχιτεκτονική μηχανής, γλώσσα μηχανής, μεταβίβαση παραμέτρων, μονάδες εισόδου/εξόδου. Γλώσσες προγραμματισμού: γραμματικές, συντακτική ανάλυση, μεταφραστές (διερμηνευτές και μεταγλωττιστές). Λειτουργικά συστήματα, συστήματα αρχείων και βάσεων δεδομένων. Δίκτυα υπολογιστών.  

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία - Προτεινόμενα Συγγράμματα:     

 1. J.G. Brookshear,  Η  Επιστήμη  των  Υπολογιστών:  Μια  ολοκληρωμένη  παρουσίαση, (Ελληνική μετάφραση) Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Η έννοια του προγράμματος. Μεταβλητές, τύποι μεταβλητών, εκφράσεις και αριθμητικοί υπολογισμοί.  Δομές ελέγχου και δομές επανάληψης της γλώσσας Python. Είσοδος/έξοδος δεδομένων. Εντοπισμός και άρση σφαλμάτων.  Συναρτήσεις και μέθοδοι. Η έννοια του αλγορίθμου.  Σχεδίαση αλγορίθμων και αρχές δομημένου προγραμματισμού. Δομημένοι τύποι, αλφαριθμητικά, λίστες, πίνακες. Αλγόριθμοι αναζήτησης, αλγόριθμοι ταξινόμησης, μαθηματικά προβλήματα. Αρχεία δεδομένων. Η έννοια της αναδρομής, αναδρομικές συναρτήσεις, σχέση μεταξύ επανάληψης και αναδρομής. Βασικές έννοιες συναρτησιακού και αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού στην γλώσσα Python.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία - Προτεινόμενα Συγγράμματα:     

 1. John V Guttag, Υπολογισμοί και Προγραμματισμός με την Python (Ελληνική μετάφραση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 2. David Schneider,  Εισαγωγή  στον  Προγραμματισμό  με  την  Python (Ελληνική μετάφραση), Εκδόσεις Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ Ο.Ε.
 3. Eric S. Roberts, Η τέχνη και επιστήμη της Java - 1η έκδοση, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ.

ΤΡΙΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 

Ιδιότητες πραγματικών αριθμών, ελάχιστα άνω και μέγιστα κάτω φράγματα. Ορισμός και ιδιότητες ορίου. Ορισμός και ιδιότητες συνέχειας σε σημείο και διάστημα, συνέχεια Lipschitz. Ορισμός, ιδιότητες και εφαρμογές παραγώγου. Κυρτότητα συνάρτησης. Ορισμός ολοκληρώματος κατά Darboux και Riemann και απορρέουσες ιδιότητες. Το Θεμελιώδες Θεώρημα του Λογισμού και οι εφαρμογές του. Εφαρμογές ολοκληρώματος: υπολογισμός όγκων στερεών εκ περιστροφής, μήκους καμπύλης, και επιφάνειας ορισμένης σε πολικές συντεταγμένες. Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης: γραμμικές και χωριζομένων μεταβλητών. Μέθοδος Euler. Πολυώνυμα Taylor. Ακολουθίες, σειρές και κριτήρια σύγκλισης σειρών με μη αρνητικούς όρους. Στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας: διανύσματα, εξίσωση ευθείας στο επίπεδο και το χώρο, εξίσωση επιπέδου, μετασχηματισμός συντεταγμένων στο επίπεδο, κωνικές τομές 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία - Προτεινόμενα Συγγράμματα:     

 1. George B. Thomas, Jr., Joel Hass, Christopher Heil, Maurice D. Weir, Thomas Απειροστικός Λογισμός, ΙΤΕ/Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 2. M. Spivak, Διαφορικός  και Ολοκληρωτικός Λογισμός,   ΙΤΕ/Πανεπιστημιακές  Εκδόσεις Κρήτης.
 3. Π.  Κατερίνης - Η.  Φλυτζάνης,  Ανώτερα  Μαθηματικά,  Τόμος  Α’,  εκδόσεις  Μπένου Γεωργία.  
 4. Σ.  Τουμπής - Σ.  Γκιτζένης,  Λογισμός  Συναρτήσεων  μιας  Μεταβλητής,  εκδόσεις Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.