Εργαστήριο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων | LINER

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - LINER | LABORATORY OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Διευθυντής: Καθηγητής Σ. Καλυβίτης

Γνωστικό Αντικείμενο
Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνή Οικονομικά» με έμφαση στο Διεθνές Εμπόριο και τη Διεθνή Μακροοικονομική.
Οι τομείς που καλύπτονται αφορούν, μεταξύ άλλων, το διεθνές εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών, τη διεθνή κινητικότητα παραγωγικών συντελεστών, τη σχέση διεθνούς εμπορίου και περιβάλλοντος, τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις διεθνείς επενδύσεις και το εξωτερικό χρέος.

 
ΦΕΚ Ίδρυσης: Β 3869 - 02.12.2016
Χώρος Στέγασης: Α 42, 4ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76