Υποτροφίες

Το ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη σε συνεργασία με την Τράπεζα Eurobank χορηγεί 3 υποτροφίες συνολικού ποσού 5000€, ανά ακαδημαϊκή σειρά φοιτητών, σε ισάριθμους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν λάβει απαλλαγή από την καταβολή τελών φοίτησης βάσει του Ν. 4957/2022, ΦΕΚ Α΄ 141/21-07-2022), οι οποίοι πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα α΄ και β΄ εξαμήνου στην κανονική εξεταστική,

β) έχουν μέσο όρο βαθμολογίας, συνολικά στα μαθήματα α΄ και β΄ εξαμήνου, μεγαλύτερο ή ίσο του 7,5 (επτά και μισό) και

γ) έχουν εξοφλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων διδάκτρων του προγράμματος (αν δεν έχουν λάβει απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/21-07-2022).

Η κατανομή του ποσού γίνεται ως εξής:

α) 2.500€ στον πρώτο κατά σειρά κατάταξης φοιτητή.

β) 1.600€ στον δεύτερο κατά σειρά κατάταξης φοιτητή.

γ) 900€ στον τρίτο κατά σειρά κατάταξης φοιτητή.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων φοιτητών ή σε περίπτωση που οι δικαιούχοι φοιτητές είναι λιγότεροι από τρεις, το ποσό ανακατανέμεται στον/ους δικαιούχο/ούχους με αναλογικό τρόπο.