Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει από το έτος 1995 τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στους φοιτητές του, ενώ την έχει θεσμοθετήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 στο πλαίσιο Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης το Τμήμα Πληροφορικής δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές ΣΤ’ εξαμήνου και άνω, κατ’ επιλογήν τους, να έρθουν σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της επιστήμης τους σε επιχειρήσεις του χώρου της Πληροφορικής.

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Πληροφορικής αποτελεί μάθημα επιλογής σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος με κωδικό μαθήματος 3804 και 6 ECTS, ενώ υπολογίζεται στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου.

  • Συμμετέχουν φοιτητές/τριες σε οποιοδήποτε εξάμηνο σπουδών μετά το ΣΤ' εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα πλην το πολύ δύο (2), μέχρι την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την ημερομηνία αίτησής τους [Οι ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις είναι κριτήριο αποκλεισμού (on-off) από τη διαδικασία επιλογής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.]
  • Οι ασκούμενοι φοιτητές υποχρεούνται: (α) να δηλώσουν ως μάθημα την "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ" στο εξάμηνο που την υλοποιούν και (β) να παραδώσουν την εργασία του μαθήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές ώστε να λάβουν προβιβάσιμο βαθμό.
  • Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται σε 6 μήνες μερικής απασχόλησης (20 ώρες εβδομαδιαίως) κατά τα δυο ακαδημαϊκά εξάμηνα ( χειμερινό – εαρινό). Μοναδική εξαίρεση: Για έναρξη πρακτικής άσκησης κατά το μήνα Ιούλιο, η διάρκεια ορίζεται σε 3 μήνες πλήρους απασχόλησης ( 40 ώρες εβδομαδιαίως).

Οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν πρακτική άσκηση μέσω του «Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κονδύλια ΕΣΠΑ κάποια περίοδο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020». Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ είτε με άλλους πόρους).

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρέχονται στον ιστότοπο: https://www.aueb.gr/internship