Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει από το έτος 1995 τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στους φοιτητές του, ενώ την έχει θεσμοθετήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 στο πλαίσιο Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης το Τμήμα Πληροφορικής δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές ΣΤ’ εξαμήνου και άνω, κατ’ επιλογήν τους, να έρθουν σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της επιστήμης τους σε επιχειρήσεις του χώρου της Πληροφορικής.

Οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ» που υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020».

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κονδύλια ΕΣΠΑ κάποια περίοδο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020». Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης 

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ είτε με άλλους πόρους).

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρέχονται στον ιστότοπο: https://www.aueb.gr/el/internship