Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

Το Τμήμα έχει ορίσει το θεσμό των Σύμβουλων Σπουδών, με αρμοδιότητα να κατευθύνουν και να συμβουλεύουν τους φοιτητές σχετικά με τις σπουδές τους. Οι Σύμβουλοι Σπουδών (μέλη ΔΕΠ) δέχονται τους φοιτητές για απορίες και συμβουλές αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία σε μέρες και ώρες που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και έξω το γραφείο τους .

Συγκεκριμένα, ο Σύμβουλος Σπουδών έχει την υποχρέωση να ενημερώνει, να συζητά και να συμβουλεύει τους φοιτητές/τριες σχετικά με: 

  • Τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων ώστε αυτοί να είναι ενήμεροι για θέματα όπως τα προαπαιτούμενα μαθήματα και οι γνώσεις που απαιτούνται την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων. 
  • Την παρακολούθηση φροντιστηρίων, και τη συμμετοχή σε εργαστήρια και προόδους, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις. 
  • Το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής, με στόχο την επιλογή μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή. 
  • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων. 
  • Την επιλογή θέματος πτυχιακής εργασίας. 
  • Τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
  • Τις επαγγελματικές προοπτικές και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (πρακτική άσκηση) αλλά και μετά το πέρας αυτών. 
  • Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ή θέμα που θέτει ο φοιτητής/τρια που μπορεί να σχετίζεται με τις σπουδές του ή να τις επηρεάζει. 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ανάλογα με το έτος εισαγωγής σας τον Ακαδημαϊκό σας Σύμβουλο.

Εισακτέοι 2023

Εισακτέοι 2022

Εισακτέοι 2021

Εισακτέοι 2020

Για να κανονίσετε συνάντηση με τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί τους. H συνάντηση μπορεί να γίνεται και διαδικτυακά και πάντα μετά από συνεννόηση με τον/την Ακαδημαϊκό Σύμβουλο σας μέσω email.