Διδακτορικό Πρόγραμμα

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) παρέχει Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών από το 1985.

Σκοπός και Δομή του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προετοιμασία διδακτόρων που θα έχουν την ικανότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης στους γνωστικούς τομείς που καλύπτει το Τμήμα. Ο σκοπός αυτός εκπληρώνεται με την: 

  • Παρακολούθηση προχωρημένων μαθημάτων και σεμιναρίων που θα προσδώσουν βάθος, αλλά και την απαιτούμενη ευρύτητα στο επιστημονικό υπόβαθρο των υποψηφίων διδακτόρων (ΥΔ).
  • Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να αποτελεί πρωτότυπη συμβολή στην επιστήμη, θα συνοδεύεται δε συνήθως από δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κριτές.

Διαδικασία και Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Αιτήσεις για εισδοχή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών υποβάλλονται αφ’ ενός κατόπιν προκηρύξεως θέσεων ΥΔ, αφ’ ετέρου από ενδιαφερομένους κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος, εκτός προκηρύξεων. Όλες οι αιτήσεις και των δύο κατηγοριών υποβάλλονται σε τρεις περιόδους, κατά τους μήνες Απρίλιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο είναι: 

  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.
  • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Γ1/C1 (Certificate in Advanced English του Πανεπιστημίου Cambridge).
  • Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο από καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  • Αντίγραφο Πτυχίου και Αναλυτική Βαθμολογία από κάθε κύκλο σπουδών που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος. Οι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές.
  • Αντίγραφα εργασιών, δημοσιεύσεων κ.λπ.