Διδακτορικό Πρόγραμμα

Διδακτορικό πρόγραμμα

Από το 1985, το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. 

Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν αφενός στην παραγωγή́ πρωτότυπης επιστημονικής ερευνάς υψηλού́ επιπέδου και αφετέρου στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της εκπαίδευσης και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό́, επιχειρηματικό́ και ακαδημαϊκό́ δυναμικό́ της Ελλάδας και του εξωτερικού́. 

Παράλληλα, το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών αποτελεί́ για το Τμήμα, αλλά́ και το Πανεπιστήμιο συνολικά́, πηγή́ ακαδημαϊκού́ κυρούς και διεθνούς αναγνώρισης και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής ερευνάς που συντελείται στο πλαίσιό του. 

Σκοπός και Δομή του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προετοιμασία διδακτόρων που θα έχουν την ικανότητα ανεξάρτητης έρευνας και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης στους γνωστικούς τομείς που καλύπτει το Τμήμα. Ο σκοπός αυτός εκπληρώνεται με την: 

  • Παρακολούθηση προχωρημένων μαθημάτων και σεμιναρίων που θα προσδώσουν βάθος, αλλά και την απαιτούμενη ευρύτητα στο επιστημονικό υπόβαθρο των υποψηφίων διδακτόρων (ΥΔ).
  • Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να αποτελεί πρωτότυπη συμβολή στην επιστήμη, θα συνοδεύεται δε από δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κριτές.

Οι διδακτορικές σπουδές κάθε ΥΔ περιλαμβάνουν δυο φάσεις, τις Α και Β. Κατά́ τη Φάση Α, ο/η ΥΔ παρακολουθεί́ εντός των τεσσάρων πρώτων εξάμηνων των διδακτορικών του σπουδών τα μαθήματα που του έχουν ανατεθεί́. Το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της προόδου του και την εξειδίκευση ή τροποποίηση των απαιτήσεων. 

Κάθε ΥΔ υποβάλλεται στο τέλος του 3ου ή 4ου εξάμηνου, κατά́ τον μηνά Ιανουάριο ή Μάιο, σε προφορική́ Εξέταση Ερευνητικής Ετοιμότητας ενώπιον επιτροπής, βασισμένη σε αρχική́ ερευνά ή/και επισκόπηση που έχει εκτελέσει ως τότε στην επιστημονική́ περιοχή́ της διατριβής του υπό́ την καθοδήγηση του Επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Η ερευνά/επισκόπηση συνοψίζεται σε έκθεση που υποβάλλεται στην Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (ΕΔΣ) πριν την προφορική́ εξέταση. Η εξέταση ερευνητικής ετοιμότητας είναι ανοικτή́ και διεξάγεται από́ την τριμελή́ συμβουλευτική́ επιτροπή́ παρακολούθησης του υποψήφιου διδάκτορα. 

Μετά την επιτυχή́ ολοκλήρωση της Φάσης Α, αρχίζει η Φάση Β των διδακτορικών σπουδών κατά́ την οποία ο/η ΥΔ ολοκληρώνει την έρευνά του και εκπληρώνει  τις λοιπές απαιτήσεις των διδακτορικών σπουδών. Στη διάρκεια της Φάσης Β, οι ΥΔ υποχρεούνται να παρουσιάζουν την πρόοδο της ερευνάς τους σε σεμινάρια, τα οποία οργανώνονται κάθε ακαδημαϊκό́ εκτός για το σκοπό́ αυτό́. Με την ολοκλήρωση της φάσης Β, οι ΥΔ υποβάλλονται σε εξέταση του συνολικού τους ερευνητικού έργου και της διατριβής τους από επταμελή εξεταστική επιτροπή που συστήνεται για αυτό το σκοπό, προκειμένου να τους απονεμηθεί ο τίτλος του ή της διδάκτορος του Τμήματος.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης και Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει σχετική́ αίτηση στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Επιστήμων και Τεχνολογίας της Πληροφορίας που υπάγεται το Τμήμα Πληροφορικής. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, γενικό́ προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής, η προτεινομένη γλώσσα εκπόνησης και το προτεινόμενο επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. 

Αιτήσεις για εισδοχή́ στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών υποβάλλονται και εκτός προκηρύξεων, από́ ενδιαφερομένους κάτοχους Δ.Μ.Σ. Οι αιτήσεις και των δυο κατηγοριών υποβάλλονται σε τρεις περιόδους, κατά́ τους μήνες Απρίλιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο. Υστέρα από́ εισήγηση της ΕΔΣ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορούν να προκηρυχθούν θέσεις ΥΔ ή να εξεταστούν αιτήσεις εκτός προκηρύξεων και σε άλλες χρονικές περιόδους. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά́ που υποβάλλονται από́ κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής: 

  • Σχετική́ αίτηση στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Επιστήμων και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. 
  • Αντίγραφο Πτυχίου και Αναλυτική́ Βαθμολογία από́ κάθε κύκλο σπουδών που έχει παρακολουθήσει ο/η υποψήφιος/α. Οι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί́ στην αλλοδαπή́, θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί́ από́ τις αρμόδιες αρχές. 
  • Αναλυτικό́ βιογραφικό́ σημείωμα. 
  • Προσχέδιο της προτεινομένης διδακτορικής διατριβής. 
  • Πιστοποιητικό́ πολύ́ καλής γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά́ προτίμηση της Αγγλικής, τουλάχιστον επιπέδου Γ1/C1. 
  • Τουλάχιστον δυο συστατικές επιστολές από́ μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό́ από́ τον παρέχοντα τη συστατική́ 
  • Αντίγραφα εργασιών και δημοσιεύσεων που έχουν εκπονηθεί́ σε προηγούμενα προπτυχιακά́ και μεταπτυχιακά́ προγράμματα σπουδών. 

Ο πλήρης κανονισμός διδακτορικών σπουδών του τμήματος βρίσκεται <εδώ>