Προκηρύξεις

 • 13-10-2021
  Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, κατ΄ εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού για την Πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ο.Π.Α. (Απόφαση Συγκλήτου, 2η συνεδρ./11.02.2016) στα πλαίσια της 7ης Συνέλευσης 17/03/2021 αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσεις υποψήφιου μεταδιδακτόρα στην ακόλουθη γνωστική περιοχές: Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Compression, Storage, Indexing and Analysis Techniques for Time-Series Management" Εισηγητής: Καθηγητής I. Κωτίδης email: kotidis@aueb.gr Για την παραπάνω θέση γνωστικού αντικειμένου υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης από διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία
 • 07-10-2021
  ΟΡΙΣΤΙΚΑ Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 1807/28305-21 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κάτοχους Διδακτορικού διπλώματος για τις θέσεις αυτοδύναμης διδασκαλίας του τμήματος Πληροφορικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (Mis) 5092458 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11339901. Τα αποτελέσματα αφορούν το Τμήμα Πληροφορικής αποκλειστικά.
 • 24-09-2021
  Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 1807/28305-21 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κάτοχους Διδακτορικού διπλώματος για τις θέσεις αυτοδύναμης διδασκαλίας του τμήματος Πληροφορικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (Mis) 5092458 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11339901.
 • 22-06-2020
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5055805 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11328101».
 • 19-05-2020
  Το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές: Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης Στην Επεξεργασία Δεδομένων” Επιβλέπων Καθηγήτης κ. Βασίλειος Βασσαλος, email: vassalos@aueb.gr Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλήρωση Δεδομένων Με Έμφαση Σε Ενοποίηση Οντοτήτων Και Σχημάτων» Επιβλέπων Καθηγήτης κ. Βασίλειος Βασσαλος, email: vassalos@aueb.gr Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Distributed Trust and Self-Sovereign Identities” με δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης μέσω ερευνητικών προγραμμάτων. Επιβλέπων Καθηγητής κ.
 • 01-08-2019
  Αφορά το τμήμα Πλήρους Φοίτησης και η προθεσμία λήγει στις 22 Αυγούστου 2019.
 • 26-07-2019
  Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από τις αρχές του 2003 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης στην «Επιστήμη των Υπολογιστών» (E.Y.), το οποίο επανιδρύθηκε το 2018. Σκοπός του Π.Μ.Σ. E.Y. είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών και η προετοιμασία τους για διεξαγωγή έρευνας στην Πληροφορική ή/και για συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο Διδακτορικού (στο Τμήμα ή αλλού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) ή για τη διεκδίκηση θέσεων υψηλών απαιτήσεων στην αγορά εργασίας. Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι υποψήφιοι για φοίτηση το
 • 22-07-2019
  Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, κατ΄ εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού για την Πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ο.Π.Α. (Απόφαση Συγκλήτου, 2η συνεδρ./11.02.2016) στα πλαίσια της 9ης Συνέλευσης/ 03/07/2019 αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων μεταδιδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές: Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων». Εισηγητής:  Καθηγητής Δ. Γκρίτζαλης, email: dgrit@aueb.gr Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Πειστήρια». Εισηγητής:  Καθηγητής Δ. Γκρίτζαλης, email: dgrit@aueb.gr Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα».
 • 24-04-2019
  Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από τις αρχές του 2003 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης στην «Επιστήμη των Υπολογιστών» (E.Y.), το οποίο επανιδρύθηκε το 2018. Σκοπός του Π.Μ.Σ. E.Y. είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών και η προετοιμασία τους για διεξαγωγή έρευνας στην Πληροφορική ή/και για συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο Διδακτορικού (στο Τμήμα ή αλλού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) ή για τη διεκδίκηση θέσεων υψηλών απαιτήσεων στην αγορά εργασίας. Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι υποψήφιοι για φοίτηση το
 • 12-04-2019
  Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα, απευθυνόμενο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης. Το ΠΜΣ μερικής φοίτησης είναι ειδικά σχεδιασμένο, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες επιστημόνων με αυξημένες επαγγελματικές ή/και οικογενειακές υποχρεώσεις. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχα-νικών Υπολογιστών, σε αποφοίτους Τμημάτων και Σχολών Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, σε αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Αστυνομικών

Σελίδες