Προκηρύξεις

 • 25-07-2022
  Ανακοινώθηκαν οι Προκηρύξεις για τον 2ο κύκλο αιτήσεων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023    Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη των Υπολογιστών Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία 2ου Κύκλου Αιτήσεων: 9/9/2022) Π.Μ.Σ. στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης  (Καταληκτική Ημερομηνία 2ου Κύκλου Αιτήσεων: 12/9/2022)
 • 05-06-2022
  Ανακοινώθηκαν οι Προκηρύξεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023    Π.Μ.Σ. στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 9/6/2022)Προκήρυξη για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 9/6/2022) Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη των Υπολογιστών Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 3/6/2022) Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη Δεδομένων  Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 14/5/2022) Π.Μ.Σ. στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις
 • 14-01-2022
  Το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές: Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Storage, Indexing and Analysis Techniques for Time-Series Management" Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Κωτίδης, email: kotidis@aueb.gr .Θα υπάρχει υποστήριξη από έργο ΕΛΙΔΕΚ λεπτομέρειες του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο σύνδεσμο http://isdb.cs.aueb.gr/delorean/ Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Μηχανισμοί κινήτρων σε περιβάλλοντα Blockchain στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος” Επιβλέπων: Καθ.Γεώργιος Δ. Σταμούλης, email: gstamoul@aueb.gr. Υπάρχει η δυνατότητα
 • 13-10-2021
  Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, κατ΄ εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού για την Πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ο.Π.Α. (Απόφαση Συγκλήτου, 2η συνεδρ./11.02.2016) στα πλαίσια της 7ης Συνέλευσης 17/03/2021 αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσεις υποψήφιου μεταδιδακτόρα στην ακόλουθη γνωστική περιοχές: Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Compression, Storage, Indexing and Analysis Techniques for Time-Series Management" Εισηγητής: Καθηγητής I. Κωτίδης email: kotidis@aueb.gr Για την παραπάνω θέση γνωστικού αντικειμένου υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης από διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία
 • 07-10-2021
  ΟΡΙΣΤΙΚΑ Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 1807/28305-21 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κάτοχους Διδακτορικού διπλώματος για τις θέσεις αυτοδύναμης διδασκαλίας του τμήματος Πληροφορικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (Mis) 5092458 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11339901. Τα αποτελέσματα αφορούν το Τμήμα Πληροφορικής αποκλειστικά.
 • 24-09-2021
  Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 1807/28305-21 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κάτοχους Διδακτορικού διπλώματος για τις θέσεις αυτοδύναμης διδασκαλίας του τμήματος Πληροφορικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (Mis) 5092458 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11339901.
 • 22-06-2020
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5055805 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11328101».
 • 19-05-2020
  Το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές: Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης Στην Επεξεργασία Δεδομένων” Επιβλέπων Καθηγήτης κ. Βασίλειος Βασσαλος, email: vassalos@aueb.gr Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλήρωση Δεδομένων Με Έμφαση Σε Ενοποίηση Οντοτήτων Και Σχημάτων» Επιβλέπων Καθηγήτης κ. Βασίλειος Βασσαλος, email: vassalos@aueb.gr Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Distributed Trust and Self-Sovereign Identities” με δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης μέσω ερευνητικών προγραμμάτων. Επιβλέπων Καθηγητής κ.
 • 01-08-2019
  Αφορά το τμήμα Πλήρους Φοίτησης και η προθεσμία λήγει στις 22 Αυγούστου 2019.
 • 26-07-2019
  Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από τις αρχές του 2003 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης στην «Επιστήμη των Υπολογιστών» (E.Y.), το οποίο επανιδρύθηκε το 2018. Σκοπός του Π.Μ.Σ. E.Y. είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών και η προετοιμασία τους για διεξαγωγή έρευνας στην Πληροφορική ή/και για συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο Διδακτορικού (στο Τμήμα ή αλλού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) ή για τη διεκδίκηση θέσεων υψηλών απαιτήσεων στην αγορά εργασίας. Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι υποψήφιοι για φοίτηση το

Σελίδες