Τμήμα Πληροφορικής

2108203 314 
2108203 315 
2108203 316
2108203 426

infotech@aueb.gr

ΙΔΡΥΣΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: 


Το Τμήμα Πληροφορικής ιδρύθηκε το 1984 με το ΠΔ 313/84 ως "Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής Οικονομικών Επιστημών". Το 1989, με την ευκαιρία της μετονομασίας της ΑΣΟΕΕ σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΠΔ 377/83), το Τμήμα μετονομάστηκε σε "Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής" και το 1995 ονομάστηκε "Τμήμα Πληροφορικής". Στόχος των Προπτυχιακών Σπουδών είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής ικανών να συνεισφέρουν ουσιαστικά τόσο στην ανάπτυξη τεχνολογιών Πληροφορικής και στην εισαγωγή τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, όσο και στο να αντεπεξέλθουν στις ραγδαίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο. Από την ίδρυσή του, σχεδόν, το Τμήμα Πληροφορικής επεδίωξε να συνδέσει τις προπτυχιακές σπουδές με την ελληνική και διεθνή Βιομηχανία της Πληροφορικής.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν υψηλή αναγνωρισιμότητα στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο του κλάδου που αντιπροσωπεύουν, καθώς έχουν έντονη δραστηριότητα με περισσότερες από 1000 δημοσιεύσεις σε υψηλού επιπέδου περιοδικά και περισσότερες από 8000 βιβλιογραφικές αναφορές από άλλους συναδέλφους τους διεθνώς. Στις προτιμήσεις των υποψήφιων φοιτητών, το Τμήμα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των Τμημάτων της Πληροφορικής και πολύ καλή θέση μεταξύ των Τμημάτων του ευρύτερου χώρου της Πληροφορικής. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και αρκετοί από αυτούς συνεχίζουν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στα Προγράμματα του Τμήματος ή σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


Το Τμήμα Πληροφορικής βρίσκεται στην πρωτοπορία της Επιστήμης της Πληροφορικής στην Ελλάδα, χωρίς να χάσει τη σύνδεσή του με την παραγωγή και την αγορά εργασίας. Το Πρόγραμμα Σπουδών, η αντιστοιχία φοιτητών/ διδασκόντων και η γόνιμη σχέση διδασκαλίας και έρευνας καθιστούν το Τμήμα Πληροφορικής εφάμιλλο των καλύτερων Τμημάτων Πληροφορικής του εξωτερικού.

Βασικό αντικείμενο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η Επιστήμη των Υπολογιστών και οι προεκτάσεις και εφαρμογές της στα Οικονομικά, τη Διοικητική Επιστήμη, αλλά και τις Πολιτισμικές Δραστηριότητες. Εκτός από τον πυρήνα των μαθημάτων Πληροφορικής, το Πρόγραμμα παρέχει ένα ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο, περιλαμβάνει μαθήματα εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε τομείς έντονης επιστημονικής δραστηριότητας και αξίας στην αγορά εργασίας, όπως οι Βάσεις Δεδομένων, τα Δίκτυα Υπολογιστών, τα Πληροφοριακά Συστήματα και τα Γραφικά και, τέλος, περιλαμβάνει διεπιστημονικά μαθήματα, που συνδυάζουν την Επιστήμη των Υπολογιστών με τις Οικονομικές και τις Διοικητικές Επιστήμες. Το Πρόγραμμα ανανεώνεται διαρκώς με την ενσωμάτωση των νέων θεμελιωδών επιστημονικών εξελίξεων στο χώρο της Πληροφορικής, αξιοποιώντας την ερευνητική πρωτοπορία των μελών ΔΕΠ προς όφελος των φοιτητών.

Για την απόκτηση Πτυχίου απαιτείται επιτυχία σε 36 μαθήματα του Προγράμματος. Οι φοιτητές, εκτός από τα 22 υποχρεωτικά μαθήματα, καλούνται να εμβαθύνουν σε δύο τουλάχιστον από τις ακόλουθες επιστημονικές κατευθύνσεις επιλέγοντας τους αντίστοιχους κύκλους μαθημάτων:

I. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

II. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

IV. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

V. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

VI. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Οι κύκλοι μαθημάτων επιτρέπουν στους φοιτητές να εμβαθύνουν σε πολλαπλούς τομείς της Πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα τους καθοδηγούν έτσι ώστε να λάβουν τις βασικές γνώσεις κάθε τομέα. Κάθε κύκλος περιλαμβάνει 3 υποχρεωτικά και 3 μαθήματα επιλογής. Οι φοιτητές έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να επιλέξουν έως 4 μαθήματα από όλα τα προσφερόμενα από το Πανεπιστήμιο μαθήματα, να εκπονήσουν ερευνητική εργασία ή και να ασκηθούν πρακτικά σε επιχειρήσεις.

Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος γίνονται κάθε χρόνο δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού, όχι μόνο στην Επιστήμη της Πληροφορικής, αλλά και σε άλλους παρεμφερείς τομείς. Επίσης, υπάρχει η προοπτική συνέχισης των σπουδών στο Τμήμα μας για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορικού Διπλώματος. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


Στο Τμήμα λειτουργούν, από το 1985, μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθμίδας. Η χρονική διάρκεια του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον πέντε (5) επιπλέον εξάμηνα μετά την απόκτηση του ΜΔΕ και μέχρι έξι έτη. Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, το Τμήμα μπορεί να επιτρέψει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής από φοιτητή που έχει ήδη Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο χώρο της Πληροφορικής από άλλο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ΑΕΙ της αλλοδαπής. Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος είναι η προετοιμασία Διδακτόρων Πληροφορικής που θα έχουν την ευκαιρία ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της Επιστήμης, εργαζόμενοι σε ένα γνωστικό χώρο που χαρακτηρίζεται από τις συχνές αλλαγές, όπως είναι ο χώρος της Πληροφορικής.