ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ιστότοπος ΠΜΣ: https://www.dept.aueb.gr/dmh

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες έχει ως αντι­κεί­μενο την παροχή σε πτυχιούχους ΑΕΙ εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στην ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών μεθόδων στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Σκοπός του Προγράμματος είναι η προ­αγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη διεπι­στη­μο­νικής προ­σέγ­γισης και έ­ρευνας και η προετοιμασία για την παραγωγική και ερευνητική συμμετοχή στο γίγνεσθαι της διεπιστημονικής περιοχής που έχει αρχίσει να καθιερώνεται με την ονομασία « Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Digital Humanities». Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να αναλάβουν ρόλους ερευνητικούς, παραγωγικούς, τεκμηρίωσης, επιμέλειας, οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών πόρων και διοίκησης σε έργα με έντονη χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνικών στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών και της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα και των δύο τμημάτων (πλήρους και μερικής φοίτησης) περιλαμβάνει μαθήματα 60 πιστωτικών μονάδων,  εκ των οποίων 30 μονάδες υποχρεωτικών και 30 μονάδες μαθημάτων επιλογής, και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 15 πιστωτικών μονάδων. Τα μαθήματα κατανέμονται σε τρεις διδακτικές περιόδους εντός του ακαδημαϊκού έτους.

Οι φοιτητές του τμήματος πλήρους φοίτησης παρακολουθούν μαθήματα σε τρεις διαδοχικές διδακτικές περιόδους, από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο, και εκπονούν την διπλωματική εργασία αμέσως μετά τη λήξη της τρίτης διδακτικής περιόδου και έως την έναρξη της πρώτης διδακτικής περιόδου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Οι φοιτητές του τμήματος μερικής φοίτησης παρακολουθούν μαθήματα σε έξι διαδοχικές διδακτικές περιόδους, από τον Οκτώβριο ενός ακαδημαϊκού έτους έως τον Ιούνιο του επομένου, και εκπονούν την διπλωματική εργασία κατά τη διάρκεια του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους φοίτησης.