Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών

Τα τρέχοντα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ (Απόφαση Συγκλήτου 21-6-2018) για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης μονιμοποίησης των μελών ΔΕΠ, τα οποία έχουν συγκροτηθεί με βάση τα οριζόμενα στην Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017, (Β' 225) Υπουργική Απόφαση.