Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρότασεων

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για τις θέσεις αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 333/11.01.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ρ109469Β4Μ-0ΝΕ) για το Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 6003167 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11368701, ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024, που εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΚΠ07) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με Ιδρυματικά Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Βασίλειο Βασδέκη, προκειμένου να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης.