Διοίκηση του Τμήματος

Επικεφαλής του Τμήματος Πληροφορικής είναι ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος που εκλέγονται με διετή θητεία. Για τη διετία 2017-2019 Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Νικόλαος Μαλεύρης και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Καθηγητής Ίων Ανδρουτσόπουλος. Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Τμήματος είναι η Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος καθώς και εκπρόσωποι όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών.

Πρόεδρος Καθηγητής Νικόλαος Μαλέυρης

Τηλέφωνο γραφείου: +30 210 8203 126

Email: ngm@aueb.gr

Γραμματέας Χρήστος Σακελλαρίου

Τηλέφωνο γραφείου: +30 210 8203 426

Email: sakel@aueb.gr