Διοίκηση του Τμήματος

Επικεφαλής του Τμήματος Πληροφορικής είναι ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος που εκλέγονται με διετή θητεία. Για τη διετία 2020-2022 Πρόεδρος του Τμήματος είναι η Καθηγήτρια Βάνα Καλογεράκη και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Καθηγητής Ιωάννης Κώτιδης. Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Τμήματος είναι η Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος καθώς και εκπρόσωποι όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών.

Πρόεδρος Καθηγήτρια Βάνα Καλογεράκη

Τηλέφωνο γραφείου: +30 210 8203 510

Email: vana@aueb.gr

Γραμματέας Χρήστος Σακελλαρίου

Τηλέφωνο γραφείου: +30 210 8203 426

Email: sakel@aueb.gr