Αποστολή του Τμήματος

To Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1984 για να παρέχει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Πληροφορική, και να επιτελεί έρευνα στην Πληροφορική, την Επιχειρησιακή Έρευνα, και τις διεπιστημονικές περιοχές επαφής τους με τα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το Τμήμα μας δέχεται περίπου 200 πρωτοετείς φοιτητές το χρόνο, οργανώνει δυο μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης, και εκπαιδεύει διδακτορικούς φοιτητές. Το διαρκώς ανανεούμενο πρόγραμμα σπουδών, η αναλογία φοιτητών-διδασκόντων, η γόνιμη σχέση διδασκαλίας και έρευνας, και η σύνδεση με την αγορά εργασίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, χαρακτηρίζουν το Τμήμα Πληροφορικής του Ο.Π.Α.

To Τμήμα μας αποτελεί κέντρο ερευνητικής δραστηριότητας με σημαντική συμβολή σε πολλές ερευνητικές περιοχές, όπως δίκτυα υπολογιστών, διαχείριση πληροφορίας, πολυμέσα, επιχειρησιακή έρευνα και θεωρητική πληροφορική. Τα 30 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος έχουν να επιδείξουν σημαντικό ερευνητικό έργο με πάνω από 1000 ερευνητικές δημοσιεύσεις που έχουν προσελκύσει πάνω από 8000 αναφορές από άλλους ερευνητές διεθνώς. 18 από τα 30 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν διατελέσει καθηγητές σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στα 20 χρόνια από την ίδρυσή του το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ συνεισέφερε ουσιαστικά στην προώθηση της επιστήμης της Πληροφορικής και την ανάπτυξη του εγχώριου κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Με 8 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, δωρεάν ασύρματο Internet στους περισσότερους χώρους του πανεπιστημίου και δυνατότητα πρόσβασης από το σπίτι στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό του Τμήματος και τη βιβλιοθήκη του ΟΠΑ, παρέχουμε σε όλους τους φοιτητές μας άριστα μέσα μελέτης, πρακτικής εφαρμογής θεωρητικών γνώσεων και ανάπτυξης πρωτότυπων εφαρμογών. 

Στόχος των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα μας είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής ικανών να συνεισφέρουν ουσιωδώς στην ανάπτυξη τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και στην εισαγωγή τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Το Τμήμα δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στο θεωρητικό υπόβαθρο των φοιτητών του, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν και μετά την αποφοίτησή τους τις ραγδαίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου. Πεποίθησή μας είναι ότι η ουσιαστική συνεισφορά στο χώρο της Πληροφορικής απαιτεί μία πολύπλευρη θεώρηση της Επιστήμης των Υπολογιστών και των σημαντικών νέων πεδίων εφαρμογής της.

Βασικό αντικείμενο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μας είναι η Επιστήμη των Υπολογιστών, αλλά και οι προεκτάσεις και εφαρμογές της στα Οικονομικά, τη Διοικητική Επιστήμη και την Επιχειρησιακή Έρευνα. Το πρόγραμμα σπουδών μας καλύπτει πλήρως όλα τα θέματα των πρότυπων προγραμμάτων σπουδών Πληροφορικής των διεθνών οργανισμών ACM και IEEE. Εκτός από τον πυρήνα των μαθημάτων πληροφορικής, το πρόγραμμα παρέχει ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και περιλαμβάνει μαθήματα εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε τομείς έντονης επιστημονικής δραστηριότητας και αξίας στην αγορά εργασίας, όπως οι Βάσεις Δεδομένων και τα Δίκτυα Υπολογιστών. Περιλαμβάνει επίσης προχωρημένα διεπιστημονικά μαθήματα επιλογής, που συνδυάζουν την Επιστήμη των Υπολογιστών με τις Οικονομικές Επιστήμες.

Οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας, να κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, καθώς και να επιλέξουν μαθήματα των ενδιαφερόντων τους από άλλα Τμήματα του ΟΠΑ.

Με την απόκτηση του πτυχίου, ανοίγονται για τους αποφοίτους μας δυνατότητες σταδιοδρομίας, μεταξύ άλλων, στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία Πληροφορικής, στα Τμήματα Μηχανοργάνωσης ή Πληροφοριακών Συστημάτων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οργανισμών, σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων, στη δευτεροβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και στο χώρο της διοίκησης και της χρηματοοικονομικής. Οι απόφοιτοί μας μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.