Κατατάξεις Πτυχιούχων 2024-2025

Κατατάξεις πτυχιούχων A.E.I., T.E.I. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού, κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας (συναφών ειδικοτήτων), στο Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Α. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Πληροφορικής (Ακαδ. Έτους 2023-2024), σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ.: Φ1/192329/B3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. β’).

Β. Το ποσοστό των κατατάξεων αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σπουδών, συναφών ειδικοτήτων, που κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο,  ορίζεται σε 1% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Πληροφορικής (Ακαδ. Έτους 2024-2025), σύμφωνα με την από 29-5-2024 απόφαση της 8ης Συνέλευσης του Τμήματος. Οι πίνακες με τις συναφείς ειδικότητες επισυνάπτονται στο τέλος της ανακοίνωσης.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν, κατά το διάστημα 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από το Πανεπιστήμιο, στα παρακάτω τρία υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου σπουδών:

 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
 2. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
 3. Μαθηματικά Ι

Τα ανωτέρω μαθήματα προσμετρούνται για τους επιτυχόντες στα μαθήματα για την απόκτηση Πτυχίου διότι αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Σχολής «Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας» και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου Εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2024, συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία (αν ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141))
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2024-2025

ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αποθήκευση και αναπαράσταση πληροφορίας: bit, λογικές πύλες, δυαδικό σύστημα αρίθμησης, συμπίεση δεδομένων, σφάλματα επικοινωνίας, μετάδοση πληροφορίας. . Αρχιτεκτονική υπολογιστών: εκτέλεση εντολών, μνήμη, αρχιτεκτονική μηχανής, γλώσσα μηχανής, μεταβίβαση παραμέτρων, μονάδες εισόδου/εξόδου. Λειτουργικά Συστήματα: διεργασίες, πολιτικές χρονοπρογραμματισμού, μέτρα επίδοσης. Δικτύωση υπολογιστών και Διαδίκτυο. Τοπολογίες, δίκτυα Ethernet και WiFi, δρομολόγηση, πρωτόκολλο TCP, αρχιτεκτονική διαδικτύου, εισαγωγή στην HTML.  Αλγόριθμοι: σχεδίαση αλγορίθμων, διαγράμματα ροής, δομές επανάληψης, αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης, αλγοριθμική πολυπλοκότητα. Γλώσσες προγραμματισμού: προγραμματιστικά μοντέλα, σύνταξη γλώσσας, συντακτική ανάλυση και μεταφραστές. Αφηρημένοι τύποι δεδομένων: πίνακες, λίστες, στοίβες, ουρές, δυαδικά δέντρα, δείκτες. Βάσεις δεδομένων: σχεσιακό μοντέλο ΒΔ, κατακερματισμός, δομές αρχείων, μηχανική μάθηση.  Θεωρία υπολογισμού: υπολογισιμότητα, Μηχανές Turing, το πρόβλημα του τερματισμού, προβλήματα NP και NP-Complete.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενο Σύγγραμμα

 • J.G. Brookshear, Η Επιστήμη των Υπολογιστών: Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση (10η έκδοση), (Ελληνική μετάφραση) Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ (Κεφάλαια 1,2,3,4,5,6,8,9,12)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η έννοια του προγράμματος, εκτέλεση. Τιμές, βασικοί τύποι, τελεστές, ονόματα, εντολές, εκφράσεις και κλήση συναρτήσεων. Ορισμός και αποτίμηση συναρτήσεων, γνήσιες και μη συναρτήσεις. Είσοδος/έξοδος δεδομένων. Εντολές επανάληψης, επαναληπτικοί υπολογισμοί, αναδρομικές συναρτήσεις και υπολογισμοί. Σχεδίαση απλών αλγορίθμων και αρχές δομημένου προγραμματισμού. Σύνθετα δεδομένα, ακολουθίες, αναζήτηση και ταξινόμηση. Υπολογισμοί με ακολουθίες, στοιχεία συναρτησιακού προγραμματισμού, comprehension εκφράσεις της Python. Mutable δεδομένα, αντικείμενα, ορισμός τάξεων, στοιχεία αντικεμενοστραφούς προγραμματισμού. Χειρισμός λαθών με εξαιρέσεις. Lazy evaluation, γεννήτριες της Python. Ροές και αρχεία δεδομένων. Προγραμματισμός με τη γλώσσα Python.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • J.V. Guttag, Υπολογισμοί και Προγραμματισμός με την PYTHON, (Ελληνική μετάφραση), Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
 • D. Schneider, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την PYTHON, (Ελληνική μετάφραση),Εκδόσεις Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • John DeNero, Composing Programs,  http://composingprograms.com, (online σύγγραμμα στα αγγλικά), 2015.

ΤΡΙΤΟ ΜΑΘΗΜΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Ιδιότητες πραγματικών αριθμών, ελάχιστα άνω και μέγιστα κάτω φράγματα. Ορισμός και ιδιότητες ορίου. Ορισμός και ιδιότητες συνέχειας σε σημείο και διάστημα, συνέχεια Lipschitz. Ορισμός, ιδιότητες και εφαρμογές παραγώγου. Κυρτότητα συνάρτησης. Ορισμός ολοκληρώματος κατά Darboux και Riemann και απορρέουσες ιδιότητες. Το Θεμελιώδες Θεώρημα του Λογισμού και οι εφαρμογές του. Εφαρμογές ολοκληρώματος: υπολογισμός όγκων στερεών εκ περιστροφής, μήκους καμπύλης, και επιφάνειας ορισμένης σε πολικές συντεταγμένες. Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης: γραμμικές και χωριζομένων μεταβλητών. Μέθοδος Euler. Πολυώνυμα Taylor. Ακολουθίες, σειρές και κριτήρια σύγκλισης σειρών με μη αρνητικούς όρους. Στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας: διανύσματα, εξίσωση ευθείας στο επίπεδο και το χώρο, εξίσωση επιπέδου, μετασχηματισμός συντεταγμένων στο επίπεδο, κωνικές τομές

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα Συγγράμματα:           

 • G.B. Thomas-J. Hass-C. Heil,-M.D. Weir THOMAS Απειροστικός Λογισμός, ΙΤΕ/Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 • M. Spivak, Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, ΙΤΕ/Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 • Π. Κατερίνης-Η. Φλυτζάνης, Ανώτερα Μαθηματικά, Τόμος Α’, εκδόσεις Μπένου Ευγενία.
 • Σ. Τουμπής-Σ. Γκιτζένης, Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα – Αποθετήριο ‘’Κάλλιπος’’.»

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

(αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ν.4186/2013

Ονομασία Ειδικότητας

Κωδικός Γενικής Γραμματείας ΕΕΚΔΒΜΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

21-01-01-1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ

21-01-02-1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ

21-01-03-1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)

21-01-04-1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

-

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)(ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ)

-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ (Ν.2009/1992)

Τομέας

Ομάδα

Ειδικότητα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTRANET - INTERNET

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (multimedia)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (VIDEO GAMES)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ