Πιστοποίηση του ΠΠΣ Πληροφορικής

Το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), χορήγησε στο Τμήμα Πληροφορικής την Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), με πενταετή διάρκεια ισχύος (ήτοι από τις 17/07/2019 έως τις 16/07/2024).

Η εν λόγω πιστοποίηση διαπιστώθηκε κατόπιν διενέργειας των σχετικών προβλεπόμενων διαδικασιών συμμόρφωσης του ΠΠΣ του Τμήματος με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Τη σχετική Αναφορά Πιστοποίησης (Accreditation Report) θα την διαβάσετε εδώ.