Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου.

Η πολιτική του Τμήματος δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. 

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος Πληροφορικής προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

  • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,
  • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
  • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου, 
  • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
  • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας,
  • τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
  • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
  • την ποιότητα των υποστηρικτικών προς τους φοιτητές διοικητικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών του,
  • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος και του Ιδρύματος είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο σύνδεσμο https://www.dept.aueb.gr/el/CS-QualityPolicyGR και στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος, στο σύνδεσμο https://www.aueb.gr/el/content/politiki-diasfalisis-poiotitas, αντίστοιχα.