ΠΜΣ στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ιστότοπος ΠΜΣ: http://mscis.cs.aueb.gr/

Στο Τμήμα Πληροφορικής λειτουργεί το πρώτο εξειδικευμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94, με συνεχώς αυξανόμενη επιτυχία. 

Το πρόγραμμα σπουδών είναι δυναμικό και σύγχρονο. Χαρακτηρίζεται από την ολοκληρωμένη προσέγγιση του αντικειμένου των Πληροφοριακών Συστημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στο στέρεο τεχνολογικό υπόβαθρο. Στηρίζεται στις διεθνείς επιστημονικές τάσεις και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αγοράς εργασίας. Στο πρόγραμμα διδάσκουν κάθε χρόνο Έλληνες και ξένοι καθηγητές με μεγάλη διδακτική και ερευνητική εμπειρία, τόσο στον Ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο. Οι υλικοτεχνικές υποδομές (βιβλιοθήκη, εργαστήρια, πρόσβαση στο Διαδίκτυο) είναι υψηλών προδιαγραφών.
Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση:

  • Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, και
  • Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή ειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων προς πτυχιούχους ΑΕΙ και πρώην ΑΤΕΙ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης και έρευνας στα Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς και στην ανάπτυξη εξελιγμένων εφαρμογών Πληροφορικής.

Το ΠΜΣ ανανεώθηκε πλήρως το 2020, με στόχο να επικεντρωθεί σε δύο κατευθύνσεις αιχμής στις οποίες το τμήμα Πληροφορικής είναι πρωτοπόρο: στην Ανάπτυξη ευφυών πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας και στην Κυβερνοασφάλεια & προστασία ψηφιακών υποδομών. Η δομή του προγράμματος άλλαξε έτσι ώστε να παρέχει πιο σαφείς εξειδικεύσεις, τα υποχρεωτικά μαθήματα άλλαξαν εκ βάθρων ώστε να αποτελούν τη βάση για τις δύο κατευθύνσεις, προστέθηκε μεγάλος αριθμός εξειδικευμένων μαθημάτων σε κάθε κατεύθυνση και ανανεώθηκε η ύλη των μαθημάτων που παρέμειναν στο πρόγραμμα. Η κατεύθυνση Ανάπτυξη ευφυών πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας δίνει έμφαση στην αξιοποίηση εργαλείων, υπηρεσιών και υποδομών νέφους, ενώ τα μαθήματα επιλογής καλύπτουν θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης ευφυούς λογισμικού χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανική μάθησης καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων εφαρμογών στον Ιστό και σε κινητές συσκευές. Η κατεύθυνση Κυβερνοασφάλεια & προστασία ψηφιακών υποδομών, δίνει έμφαση στην κατασκευή ασφαλών συστημάτων με σύγχρονα εργαλεία, ενώ τα μαθήματα επιλογής καλύπτουν μεγάλο εύρος μεθόδων ελέγχου της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων.

To αναβαθμισμένο ΠΜΣ αποσκοπεί στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με πλήρη επάρκεια τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών στα πεδία της ασφάλειας, σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων περιλαμβάνει:

  • το ισοδύναμο δέκα (10) ολόκληρων μαθημάτων διδακτικής περιόδου.
  • το Σεμινάριο Ψηφιακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
  • τη Διπλωματική εργασία

Τα πέντε (5) από τα μαθήματα, το Σεμινάριο Ψηφιακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας και η διπλωματική εργασία είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές και θεωρούνται υποχρεωτικά μαθήματα. Τα υπόλοιπα μαθήματα θεωρούνται μαθήματα επιλογής.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο (2) διδακτικά εξάμηνα μαθημάτων, μία περίοδο συμμετοχής στο Σεμινάριο Ψηφιακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας διάρκειας τριών (3) μηνών και μία περίοδο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ελάχιστης διάρκειας τριών (3) μηνών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση της επίδοσης βασίζεται σε εξετάσεις και σε εργασίες που εκπονούνται σε κάθε μάθημα.