Στρατηγική Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Η στρατηγική του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) εναρμονίζεται πλήρως με την στρατηγική του Ιδρύματος και εστιάζει στους ακόλουθους άξονες:

  • Στην επιδίωξη της αριστείας στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος. 
  • Στη φοιτητοκεντρική προσέγγιση διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση των φοιτητών στα διάφορα στάδια σπουδών τους, αξιοποιώντας ευέλικτες μεθόδους διδασκαλίας,  συμβάλλοντας στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των φοιτητών και ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην μαθησιακή διαδικασία και στη διασφάλιση της ποιότητας του ΠΠΣ.
  • Στη συστηματική παρακολούθηση και αναθεώρηση/αναμόρφωση, όταν κρίνεται σκόπιμο, της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, να λαμβάνει υπόψη το προβλεπόμενο όγκο σπουδών (ECTS), να ενσωματώνει την εμπειρία των κοινωνικών εταίρων και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
  • Στην αξιοποίηση των παρεχομένων υποστηρικτών δομών και υπηρεσιών του σύγχρονου πανεπιστημιακού περιβάλλοντος του Ιδρύματος αποβλέποντας στην αύξηση των ποσοστών έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών.
  • Στην υψηλή κατάρτιση των φοιτητών και στην συνακόλουθη απόκτηση ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προσόντων, εφόδια απαραίτητα για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στο πλαίσιο της εγχώριας και διεθνούς αγοράς εργασίας.
  • Στη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα και στην ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης. 
  • Στη διεθνοποίηση του ΠΠΣ ενδυναμώνοντας την κινητικότητα των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών μέσω των διεθνών προγραμμάτων.
  • Στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ΠΠΣ, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου μέσω του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.