Προκήρυξη 5 θέσεων Υποψήφιων Μεταδιδακτορων

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, κατ΄ εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού για την Πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ο.Π.Α. (Απόφαση Συγκλήτου, 2η συνεδρ./11.02.2016) στα πλαίσια της 3ης Συνέλευσης 22/11/2023 αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων μεταδιδακτόρων στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

 1. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία, αποθήκευση και επερωτήσεις σε μεγάλους γράφους δεδομένων" Εισηγητής:  Καθηγητής Β. Βασσάλος, email: vassalos@aueb.gr
 2. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι ευρετηριασμού και αποθήκευσης για μεγάλα δεδομένα». Εισηγητής: Καθηγητής Β. Βασσάλος, email: vassalos@aueb.gr
 3. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Φωτορεαλιστικές λύσεις οπτικοποίησης στο διαδίκτυο με χρήση τεχνητής νοημοσύνης». Εισηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Παπαϊωάννου, email: gepap@aueb.gr
 4. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση φωτισμού και ατίστροφος σχεδιασμός». Εισηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Παπαϊωάννου, email: gepap@aueb.gr
 5. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Systems and Algorithms for Distributed Machine Learning”. Εισηγητής: Καθηγήτρια Β. Καλογεράκη, email: vana@aueb.gr

Για όλες τις παραπάνω θέσεις γνωστικών αντικειμένων υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης από διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/ δημοσιευθεί από τον/ την υποψήφιο/α
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ, είτε από διδάκτορες, Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 6. Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/information#application_forms )

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/information#application_forms ) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών  & Διδακτορικών Σπουδών μέσω email στην διεύθυνση: kokkini@aueb.gr  μέχρι και την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024.

Οι προϋποθέσεις φοίτησης στο μεταδιδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματός Πληροφορικής αναγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος που είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/doctoral#analytical_regulations Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203646.