Μάθηματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Ελληνικά

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το διαδίκτυο και γενικότερα οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν πλέον καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης των σημερινών αγορών και δημιουργούν νέα δεδομένα, νέες δυνατότητες και νέα εργαλεία για το μάρκετινγκ. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των νέων αυτών δυνατοτήτων, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε τακτικό επίπεδο, και η σύνδεσή στους με τη συνολική στρατηγική μάρκετινγκ ενός οργανισμού ή εταιρίας.

Αρχές Κοινωνιολογίας

Ελληνικά

Περιγραφή Μαθήματος

 
Η Κοινωνιολογία ως επιστήμη. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη των κοινωνικών σχέσεων και η σύγκρισή τους ως προς ζητήματα δομής και δράσης, κοινωνικής συνοχής καθώς και σταθερότητας και κοινωνικής μεταβολής. Αξίες, νόρμες, κοινωνικοποίηση, ρόλοι. Οικογένεια, ομάδες, οργανώσεις. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη των κοινωνικών μετασχηματισμών που σημειώθηκαν από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά. Κοινωνική στρωμάτωση, κοινωνική κινητικότητα, ανισότητα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις κάτωθι γνώσεις (σημεία 1 & 2), δεξιότητες (σημεία 3 & 4) και ικανότητες (σημεία 5 & 6). Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να:

1.  Αναγνωρίσουν και να αντιληφθούν τη σημασία του επαγγελματισμού και της σωστής συμπεριφοράς κατά την εργασία σε μία επιχείρηση ή μη-κερδοσκοπικό οργανισμό

Πτυχιακή Εργασία

Ελληνικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

- διερευνήσει σε βάθος ένα εμπειρικό ή θεωρητικό θέμα

- παρουσιάσει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος

- συνθέσει τα ευρήματα της βιβλιογραφίας ώστε να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της υπάρχουσας γνώσης στο θέμα που εξετάζει καθώς και να εντοπίσει τα κενά της βιβλιογραφίας

- εφαρμόσει εμπειρική ανάλυση, εφ’ όσον απαιτείται, για να εξάγει συμπεράσματα.   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :