Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Κωδικός: 
2325
Διδάσκων: 

Δ. Μανωλόπουλος

Α. Παπαλεξανδρής

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις κάτωθι γνώσεις (σημεία 1 & 2), δεξιότητες (σημεία 3 & 4) και ικανότητες (σημεία 5 & 6). Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να:

1.  Αναγνωρίσουν και να αντιληφθούν τη σημασία του επαγγελματισμού και της σωστής συμπεριφοράς κατά την εργασία σε μία επιχείρηση ή μη-κερδοσκοπικό οργανισμό

2.  Επιλέξουν αποτελεσματικά τους κλάδους και τύπους εταιριών/θέσεων στις οποίες θα τους ενδιέφερε να εργαστούν

3.  Διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ της θεωρίας που διδάχθηκαν στα μαθήματα, και της πράξης, όπως αυτή εφαρμόζεται από τις Ελληνικές επιχειρήσεις

4.  Αναλύσουν την επίδραση εξωεπιχειρησιακών και εσωεπιχειρησιακών παραγόντων στην απόδοση των οργανισμών στους οποίους απασχολήθηκαν

5.  Εφαρμόσουν θεωρίες και μοντέλα τα οποία διδάχθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων τους σε μερικές από τις καλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

6.  Προτείνουν τεκμηριωμένες δράσεις βελτίωσης της απόδοσης των οργανισμών στους οποίους εργάστηκαν

Προαπαιτήσεις                       

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου γίνεται ορισμένος αριθμός διαλέξεων από τους διδάσκοντες προκειμένου να κατατοπιστούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος και την εκπόνηση της τελικής εργασίας. Κατόπιν οι φοιτητές εργάζονται σε στον οργανισμό που θα επιλέξουν για 2 μήνες σε πλήρες ωράριο (40 ώρες εβδομαδιαίως) ή σε 3 μήνες μερικής απασχόλησης (25 ώρες εβδομαδιαίως). Συνολικά οι φοιτητές απασχολούνται στην οργανισμό που θα επιλέξουν τουλάχιστον 320 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές παραδίδουν εργασία για το μάθημα που βασίζεται στην εταιρία στην οποία εργάστηκαν.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Παπαδάκης, Β. (2011), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ασκήσεις - Μελέτες Περιπτώσεων, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα
  • Σιώμκος, Γ., Τσιάμης, Γ. και Φωτιάδης (2017). Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας και Βιομηχανικών Προϊόντων, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις, πρακτική άσκηση

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εργασία