Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος

Κωδικός: 
1225
Διδάσκων: 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Περιγραφή Μαθήματος
 
Κεντρικός άξονας του μαθήματος είναι η μελέτη της πορείας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από τον 19ο αιώνα ως τον 21ο αιώνα, καθώς και η μελέτη των μετασχηματισμών και των κρίσεων που αντιμετώπισε η ελληνική οικονομία σε αυτή την πορεία. Διερευνώνται οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες της εξέλιξης της οικονομίας και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των οικονομικών και πολιτικών παραμέτρων και θεσμών, καθώς και στις επιπτώσεις του διεθνούς περιβάλλοντος και της οικονομικής πολιτικής. Αφού περιγραφεί η εξέλιξη της οικονομίας στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, με έμφαση στην πορεία των κύριων μακροοικονομικών μεγεθών και των πολιτικών, οικονομικών και θεσμικών εξελίξεων από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, οι διαλέξεις επικεντρώνονται σε τέσσερα κεντρικά ζητήματα. Πρώτον, στις διαρθρωτικές μεταλλάξεις τις οποίες υπέστη η ελληνική οικονομία, από μία κατά βάση γεωργική οικονομία στο 19ο αιώνα, σε μία μεταβιομηχανική οικονομία υπηρεσιών στον 21ο αιώνα. Δεύτερον, στη σχέση μεταξύ δημοσιονομικών εξελίξεων και νομισματικής πολιτικής, τόσο σε περιόδους πολέμων όσο και σε ειρηνικές περιόδους. Τρίτον, στη σχέση μεταξύ ενσωμάτωσης στο διεθνές οικονομικό και νομισματικό σύστημα, εξωτερικού δανεισμού και των περιοδικών χρηματοπιστωτικών και συναλλαγματικών κρίσεων τις οποίες βίωσε η ελληνική οικονομία. Οι σχέσεις αυτές έχουν τεράστια σημασία για την οικονομική και νομισματική σταθερότητα. Τέταρτον, στις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ πολιτεύματος, ποιότητας των κοινωνικών και οικονομικών θεσμών και αποτελεσματικότητας του κράτους. Οι αλληλεξαρτήσεις αυτές έχουν τεράστια σημασία για τη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Ιστορικοί κύκλοι της Ελληνικής οικονομίας, Αλογοσκούφης Γιώργος Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Ελληνική Οικονομία 19ος-20ός αιώνας, Αλέξης Φραγκιάδης Λεπτομέρειες