Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης απευθύνεται σε εργαζομένους και απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης εργασίας. Με αιτιολογημένη απόφασης της Συνέλευσης του τμήματος, μπορεί να γίνει δεκτή αίτηση για πρόγραμμα μερικής φοίτησης μη εργαζόμενου υποψήφιου που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της πλήρους φοίτησης για διάφορους λόγους, όπως ενδεικτικά, υγείας ή οικογενειακούς λόγους.

Για να εξετασθεί η υποψηφιότητα παρακολούθησης του προγράμματος πρέπει ο αιτών / η αιτούσα να καλύπτει τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχει πτυχίο από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι που έχουν πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
  • Να διαθέτει εργασιακή προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών, η οποία αποδεικνύεται με επίσημα αποδεικτά (αποδεικτικά ασφάλισης).
  • Να διαθέτει καλή γνώση Αγγλικών, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποιητικό επιπέδου C1/Γ1/Advanced