Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η περίοδος αιτήσεων αποφασίζεται κάθε χρόνο από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 η περίοδος αιτήσεων έχει λήξει.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής Εφαρμογής Υποβολής Αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΟΠΑ, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του μεταπτυχιακού ή αποστέλλονται ταχυδρομικά. 


Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται: 

 1. Σύνδεση στην ειδική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων στα μεταπτυχιακά προγράμματα
 2. Επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του "Μάρκετινγκ & Επικοινωνία" και στη συνέχεια επιλογή του τμήματος πλήρους φοίτησης
 3. Συμπλήρωση με ακρίβεια όλων των στοιχείων της αίτησης αφού διαβάσετε το αρχείο με τις οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης
 4. Ταχυδρομική αποστολή έως την καθορισμένη ημερομηνία ή υποβολή στη Γραμματεία του προγράμματος όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως) μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της οριστικής ηλεκτρονικής αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεων πρέπει να πατήσετε "Υποβολή" προκειμένου να ληφθεί αυτή υπόψη.


Απαιτούμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά
 

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση (ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή)
 • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. 
 • Πιστοποιητικό ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού).
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αποδεικτικά άριστης γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου C2/Γ2/CPE.
 • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς καθηγητές ή/και εργοδότες (υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο).

Τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται επικυρωμένα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).


Προαιρετικά Δικαιολογητικά
 

 • Άλλοι τίτλοι σπουδών και τυχόν βραβεύσεις/διακρίσεις.
 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, όπου υπάρχει
 • Ο,τιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά σας για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

Αποστολή / Κατάθεση Δικαιολογητικών
 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γραμματεία ΜΠΣ  Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα,
8ος όροφος, γραφείο 806

Παρατηρήσεις:

Δεν παραλαμβάνονται συστημένες ταχυδρομικές επιστολές. Λόγω των συνθηκών και για προστασία της δημόσιας υγείας, για αυτοπρόσωπες καταθέσεις δικαιολογητικών θα πρέπει να καλέσετε στο τηλέφωνο 2108203665 για να κλείσετε συγκεκριμένο ραντεβού.

Σε περίπτωση αποτυχίας εισαγωγής στο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν με την αίτηση καταστρέφονται, εφόσον δεν ζητηθούν, εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία κατάθεσης. Οι συστατικές επιστολές δεν επιστρέφονται.


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
 

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται προσωπικά μετά το πέρας των προσωπικών συνεντεύξεων
 


Περισσότερες πληροφορίες
 

Σε επικοινωνία με τη Γραμματεία του προγράμματος:

 • Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση mscftme@aueb.gr,
 • Τηλεφωνικά: 210 - 8203 665, 210 - 8203 631 (Καθημερινά, 09:30-16:30)