Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η περίοδος αιτήσεων αποφασίζεται κάθε χρόνο από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος με τη δημοσίευση της αντίστοιχης προκήρυξης.

Για το ακαδ.έτος 2021-2022 η περίοδος αιτήσεων έχει λήξει.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής Εφαρμογής Υποβολής Αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΟΠΑ, ενώ η δια ζώσης υποβολή ή ταχυδρομική αποστολή απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. με τον υποψήφιο.


Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται:

 1. Σύνδεση στον ανωτέρω σύνδεσμο,
 2. Εγγραφή ως νέος χρήστης ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής
 3. Επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, του Π.Μ.Σ. «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» και στη συνέχεια επιλογή του τμήματος πλήρους φοίτησης .
 4. Ακριβής συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης.
 5. Επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αναγράφονται στην προκήρυξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεων πρέπει να πατήσετε "Υποβολή" προκειμένου να ληφθεί αυτή υπόψη.


Απαιτούμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά
 

 • Συμπληρωμένη αίτηση (ηλεκτρονικά, ως ανωτέρω).
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. 
 • Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ.
 • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από Πανεπιστημιακούς για το τμήμα πλήρους φοίτησης, ή/και Εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης). Οι συστατικές επιστολές θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος αιτήσεων απευθείας από αυτόν που κάνει τη σύσταση (καθηγητής/εργοδότης). Θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία αυτού που θα κάνει τη σύσταση και ένα έγκυρο e-mail και θα λάβει ειδοποίηση από εμάς για να αποστείλει τη συστατική του επιστολή. Δε θα γίνονται δεκτές συστατικές ως συνημμένα μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, καθώς χάνουν την έννοια της εμπιστευτικότητας.
 • Επίσημα αποδεικτικά τριετούς τουλάχιστον επαγγελματικής προϋπηρεσίας (αποδεικτικά ασφάλισης) για τους υποψήφιους του τμήματος μερικής φοίτησης.
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2/Γ2 για υποψήφιους των τμημάτων Πλήρους Φοίτησης και καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου C1/Γ1 για υποψήφιους μερικής φοίτησης.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, κατ’ αρχάς, μόνο ηλεκτρονικά. Τα επικυρωμένα (γνήσια αντίγραφα) των ξενόγλωσσων εγγράφων και των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικό φορέα καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου κριθεί απαραίτητο υποβάλλονται μετά από επικοινωνία της Γραμματείας με τους υποψήφιους.


Προαιρετικά Δικαιολογητικά
 

 • Άλλοι τίτλοι σπουδών και τυχόν βραβεύσεις/διακρίσεις.
 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, όπου υπάρχει
 • Ο,τιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά σας για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

Παρατηρήσεις:

Σε περίπτωση αποτυχίας εισαγωγής στο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν με την αίτηση καταστρέφονται, εφόσον δεν ζητηθούν, εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία κατάθεσης. Οι συστατικές επιστολές δεν επιστρέφονται.


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
 

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται προσωπικά μετά το πέρας των προσωπικών συνεντεύξεων (περίπου Ιούλιος 2021)
 


Περισσότερες πληροφορίες
 

Σε επικοινωνία με τη Γραμματεία του προγράμματος:

 • Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση mscftme@aueb.gr,
 • Τηλεφωνικά: 210 - 8203 665, 210 - 8203 631 (Καθημερινά, 09:30-16:30)