Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η προκήρυξη για την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ανακοινώνεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή και απόφασης της Συνέλευσης του τμήματος στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Τα μαθήματα ξεκινούν τέλη Σεπτέμβρη-αρχές Οκτώβρη σύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνεται εγκαίρως από τη γραμματεία του προγράμματος.

Η περίοδος αιτήσεων για έναρξη σπουδών το Σεπτέμβριο 2023 έχει λήξει.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής Εφαρμογής Υποβολής Αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΟΠΑ, ενώ η δια ζώσης υποβολή ή ταχυδρομική αποστολή απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. με τον υποψήφιο.


Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται:

 1. Σύνδεση στον ανωτέρω σύνδεσμο,
 2. Εγγραφή ως νέος χρήστης ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής
 3. Επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, του Π.Μ.Σ. «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» και στη συνέχεια επιλογή του τμήματος πλήρους φοίτησης .
 4. Ακριβής συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης.
 5. Επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αναγράφονται στην προκήρυξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεων πρέπει να πατήσετε "Υποβολή" προκειμένου να ληφθεί αυτή υπόψη.


Απαιτούμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά
 

 • Συμπληρωμένη αίτηση (σε ηλεκτρονική μορφή).
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία.
 • Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ. Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων ΣΠουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa), σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν.4597/2022.
 • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από Πανεπιστημιακούς για το τμήμα πλήρους φοίτησης).
 • Αποδεικτικά άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2/Γ2/CPE για υποψήφιους των τμημάτων Πλήρους Φοίτησης 

Όλα τα δικαιολογητικά κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης των αιτήσεων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται  επίσης  ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος αιτήσεων, απευθείας από το μέλος ΔΕΠ ή τον εργοδότη που προβαίνει σε σύσταση του υποψηφίου. Τα επικυρωμένα (γνήσια αντίγραφα) των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών και των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικό φορέα, υποβάλλονται μετά από επικοινωνία της Γραμματείας με τους υποψηφίους. Η Γραμματεία, δύναται να ζητήσει να της κατατεθεί σε πρωτότυπη μορφή και οποιοδήποτε άλλο έντυπο κρίνεται απαραίτητο για την αξιολόγηση του υποψηφίου.

Δεν θα αξιολογούνται οι αιτήσεις που δεν έχουν επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει της προκήρυξης.


Προαιρετικά Δικαιολογητικά
 

 • Άλλοι τίτλοι σπουδών και τυχόν βραβεύσεις/διακρίσεις.
 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, όπου υπάρχει
 • Ο,τιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά σας για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

Παρατηρήσεις:

Σε περίπτωση αποτυχίας εισαγωγής στο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν με την αίτηση καταστρέφονται, εφόσον δεν ζητηθούν, εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία κατάθεσης. Οι συστατικές επιστολές δεν επιστρέφονται.


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
 

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται προσωπικά μετά το πέρας των προσωπικών συνεντεύξεων (περίπου Ιούλιο του έτους αίτησης)
 


Περισσότερες πληροφορίες
 

Σε επικοινωνία με τη Γραμματεία του προγράμματος:

 • Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση mscftme@aueb.gr,
 • Τηλεφωνικά: 210 - 8203 665, 210 - 8203 631 (Καθημερινά, 09:30-16:30)