Πρόγραμμα Σπουδών

Το τμήμα Πλήρους Φοίτησης προσφέρει μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία που θεμελιώνεται:

  • Στη συστηματική επαφή με την επιχειρηματική κοινότητα μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και ημερίδες
  • Στις διπλωματικές εργασίες, εφαρμοσμένες σε πραγματικά προβλήματα ελληνικών επιχειρήσεων,
  • Στις εκπαιδευτικές επισκέψεις,
  • Στη σύνδεση θεωρίας και πράξης μέσω της εφαρμογής πρωτότυπων εκπαιδευτικών μεθόδων και δράσεων, όπως παίγνια προσομοίωσης, εργαστηριακά και φροντιστηριακά μαθήματα.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού περιλαμβάνει οκτώ (8) μαθήματα κορμού, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής (2 ανά εξάμηνο) και διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.). 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 

Διδακτικές ώρες: 27

Α’ Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Μάρκετινγκ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες, αποφάσεις και εργαλεία του μάρκετινγκ, δίνοντάς τους μια σφαιρική γνώση σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ. Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: (α) περιεχόμενο, αντικείμενο, εξέλιξη, πεδίο εφαρμογών του μάρκετινγκ, ορισμοί, (β) στρατηγικό μάρκετινγκ, τμηματοποίηση και τοποθέτηση, (γ) έρευνα αγοράς και συμπεριφορά καταναλωτή, (δ) ανάπτυξη μίγματος μάρκετινγκ, δηλαδή των αποφάσεων που αφορούν το προϊόν καθώς και την τιμή του, την προβολή του και τη διάθεσή του, (ε) οργάνωση των πωλήσεων, και στ) ειδικά θέματα του μάρκετινγκ, όπως βιομηχανικό (Β2Β) μάρκετινγκ και Διεθνές & Εξαγωγικό Μάρκετινγκ.

5.5 ECTS
Συμπεριφορά Καταναλωτή

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το αντικείμενο και τις μεθόδους του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου και να γνωρίσουν τις κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις στη μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή και τη σημασία τους για τη χάραξη αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ. Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: (α) εισαγωγή στη συμπεριφορά καταναλωτή, (β) εσωτερικές διαδικασίες: επεξεργασία πληροφοριών, αντίληψη, μάθηση, μνήμη, κίνητρα, αυτο-εικόνα, προσωπικότητα, τρόπος ζωής (lifestyle), στάσεις, συναισθήματα, (γ) εξωτερικές επιδράσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς: δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αξίες, κουλτούρα, ομάδες αναφοράς, καθοδηγητές γνώμης, (δ) διαδικασίες λήψης αγοραστικών αποφάσεων: Στάδια λήψης αγοραστικών αποφάσεων, τύποι αγοραστικών αποφάσεων, ανάμειξη καταναλωτή και διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων και (ε) θεωρία και μέθοδοι τμηματοποίησης της αγοράς καταναλωτών.

5.5 ECTS
Έρευνα Μάρκετινγκ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία και η εμπέδωση των αρχών και των μεθόδων της έρευνας μάρκετινγκ, μέσω της οποίας ερευνώνται με μεθοδικό και εμπειρικό τρόπο ζητήματα του μάρκετινγκ. Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία, βασικές αρχές έρευνας αγοράς, σχεδιασμός έρευνας, είδη ερευνών, πηγές πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων για έρευνες μάρκετινγκ, σύγχρονοι τρόποι συλλογής δεδομένων, η έννοια της μέτρησης και οι κλίμακες μέτρησης στην έρευνα αγοράς, ανάπτυξη ερωτήσεων σε δημοσκοπήσεις (surveys), σχεδιασμός ερωτηματολογίου, μέθοδοι συλλογής πρωτογενών δεδομένων με δημοσκοπήσεις, η έννοια και οι διαδικασίες της δειγματοληψίας, βασικές αρχές και κύριες μέθοδοι ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων, ειδικά θέματα έρευνας αγοράς.

5.5 ECTS
Διαφήμιση & Επικοινωνία

Στόχος του μαθήματος είναι να αναγνωρίσουν οι φοιτητές τη στενή σχέση μεταξύ διαφημιστικής στρατηγικής και στρατηγικής μάρκετινγκ και να κατανοήσουν τους μηχανισμούς που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής καμπάνιας και ενός προγράμματος ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, παρουσιάζονται τα διαθέσιμα εργαλεία επικοινωνίας και οι τρόποι συνδυασμένης και αποτελεσματικότερης χρήσης τους. Επίσης, αναλύονται τα βήματα και η διαδικασία δημιουργίας ενός σχεδίου ολοκληρωμένης επικοινωνίας καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του. Το μάθημα επικεντρώνεται στις κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις στη μελέτη της διαφήμισης (π.χ. ιεραρχικά μοντέλα των επιδράσεων της διαφήμισης, διαφήμιση σε συνθήκες υψηλής και χαμηλής ανάμειξης, πλέγματα καθορισμού διαφημιστικών στόχων και στρατηγικής) και εξετάζει σε βάθος τόσο τη στρατηγική (π.χ. ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική, καθορισμός στόχων, ανάπτυξη δημιουργικού σχεδίου, προϋπολογισμός, σχεδιασμός μέσων και μέτρηση αποτελεσματικότητας) όσο και τη δημιουργική πλευρά της διαφήμισης (δημιουργική διαδικασία, ανάπτυξη μηνύματος, τεχνικές, είδη επικλήσεων). Εξετάζονται επίσης συνοπτικά και άλλα εργαλεία επικοινωνίας μάρκετινγκ όπως η προώθηση πωλήσεων, η προσωπική πώληση, οι δημόσιες σχέσεις, η ψηφιακή επικοινωνία κ.λπ. καθώς και η συνδυαστική τους χρήση.

5.5 ECTS

Β’ Εξάμηνο (Εαρινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές μεθόδους διαμόρφωσης και υλοποίησης εταιρικών και ανταγωνιστικών στρατηγικών μάρκετινγκ. Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: οι διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής των επιχειρήσεων καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες, οι εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση, ο τρόπος με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ανάλογα με το προϊοντικό τους χαρτοφυλάκιο, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή ακόμα και να τις επηρεάσουν προς όφελός τους, οι ενδεικνυόμενες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, οι συναφείς στρατηγικές μάρκετινγκ, οι πηγές άντλησης χρηματοδοτικών πιστώσεων για την υλοποίηση της

5.5 ECTS
Διεθνές Μάρκετινγκ

Το μάθημα επιχειρεί επισκόπηση των πρακτικών Μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον, αναλύοντας το πλαίσιο επί του οποίου η επιχείρηση θα βασίσει τη διοίκηση της λειτουργίας του Μάρκετινγκ σε διεθνείς αγορές-στόχους. Ειδικότερα, το μάθημα εμβαθύνει στις ιδιαιτερότητες του διεθνούς περιβάλλοντος Μάρκετινγκ (πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές μεταβλητές), τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που υφίστανται σε διεθνείς-αγορές και την εκπόνηση στρατηγικής Μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον αναφορικά με το προϊόν καθαυτό, την προβολή, την τιμή και τη διανομή του. Μέσω ισχυρού θεωρητικού υποβάθρου και ενδεδειγμένων πρακτικών εφαρμογών, το ακροατήριο του μαθήματος εμπλουτίζει τις γνώσεις του επί σημαντικών πτυχών διεθνούς Μάρκετινγκ της επιχείρησης και αποκτά κατάλληλες δεξιότητες λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον.

5.5 ECTS
Στρατηγική Προϊόντος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών για το προϊόν και η ανάλυση των προϊοντικών αποφάσεων που πρέπει να λαμβάνει μία επιχείρηση. Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: οι βασικές έννοιες για το προϊόν, οι τύποι προϊοντικών αποφάσεων, η περιγραφή των μοντέλων αξιολόγησης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, καθώς και του χαρτοφυλακίου νέων προϊόντων και υπηρεσιών, οι παράγοντες της επιτυχημένης υιοθέτησης και διάχυσης νέων προϊόντων στην αγορά, η διαδικασία κατάργησης προϊόντων και υπηρεσιών, η παρουσίαση των οργανωτικών διευθετήσεων για την ανάπτυξη, διοίκηση και κατάργηση προϊόντων και υπηρεσιών.

5.5 ECTS
Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Το διαδίκτυο και γενικότερα οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν πλέον καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης των σημερινών αγορών και δημιουργούν νέα δεδομένα, νέες δυνατότητες και νέα εργαλεία για το μάρκετινγκ. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των νέων αυτών δυνατοτήτων, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε τακτικό επίπεδο, και η σύνδεσή στους με τη συνολική στρατηγική μάρκετινγκ ενός οργανισμού ή εταιρίας.

5.5 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διδακτικές ώρες: 18

Σύνολο 4 από τα παρακάτω

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Αναλυτική Μάρκετινγκ

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση δεδομένων και η ανάπτυξη περιγραφικών και προβλεπτικών ποσοτικών υποδειγμάτων και μοντέλων βελτιστοποίησης στο ευρύτερο πεδίο του μάρκετινγκ, των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων και του διαδικτύου. Αρχικά, έμφαση δίνεται στην χρήση εργαλείων που επιτρέπουν την ανίχνευση, πρόσβαση, διαχείριση, και εξαγωγή δεδομένων από το διαδίκτυο (web scraping). Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα οι φοιτητές θα εκτεθούν στη χρήση μεθόδων εξόρυξης γνώσης (text mining) από μη δομημένα κείμενα (π.χ. tweets Facebook, blog, ταινίες, τηλεόραση, σχόλια και αξιολογήσεις χρηστών για εστιατόρια και άρθρα εφημερίδων) και στην εφαρμογή διαφόρων στατιστικών μεθόδων (π.χ. διωνυμική λογιστική παλινδρόμηση, πολλαπλή παλινδρόμηση και ανάλυση διασποράς) προκειμένου να αναλύσουν και να δομήσουν το κείμενο, να εκτελέσουν αναλύσεις συναισθήματος (sentiment analysis) και να δημιουργήσουν συστήματα συστάσεων (recommendation systems). Στο μεθοδολογικό επίπεδο, οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορες στατιστικές μεθόδους με σκοπό την ανάλυση γεγονότων (descriptive analytics), την ανάπτυξη μοντέλων που να προβλέπουν μελλοντικές τάσεις και συμπεριφορές (predictive analytics) και την ανάπτυξη μοντέλων βελτιστοποίησης (prescriptive analytics). Στο επίπεδο επιχειρησιακών προβλημάτων και πρακτικής εφαρμογής, οι φοιτητές θα εκτεθούν σε διάφορα θέματα όπως για παράδειγμα ανάλυση καλαθιών αγοράς, μοντέλα συμπεριφοράς καταναλωτών, και μοντέλα τμηματοποίησης και ομαδοποίησης.

4 ECTS
Ταξίδι & Εμπειρία Πελάτη

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη σπουδαιότητα, το εύρος και την πολυπλοκότητα της εμπειρίας του πελάτη (customer experience), την έννοια και την εφαρμογή της χαρτογράφησης της εμπειρίας του πελάτη (customer journey mapping), την επίτευξη αριστείας στην παροχή αξίας στον πελάτη (value creation - service excellence), τη βέλτιστη διοίκηση των διαδικασιών, τη σπουδαιότητα προσεκτικής διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη και την επίτευξη αφοσίωσης και πιστότητας (customer relationship management & internal marketing), καθώς και τις σημαντικές γνωσιακές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές επιδράσεις του περιβάλλοντος χώρου στην εμπειρία του πελάτη. Το μάθημα επικεντρώνεται στην παρουσίαση μιας σειράς διαφορετικών εργαλείων ανάλυσης και διοίκησης, τα οποία οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να τα χρησιμοποιούν μέσω της εφαρμογής τους σε πραγματικά παραδείγματα.

4 ECTS
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Το μάθημα καλύπτει τις εξής θεματικές ενότητες (1) Βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας, (2) Δημιουργικότητα και Καινοτομία, (3) Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου και (4) Επιχειρηματικό σχέδιο. Μετά από την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ριες θα είναι σε θέση να κατανοούν βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας, να αναπτύσσουν με επιτυχία βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες, και να αντιλαμβάνονται την επιχειρηματικότητα ως επαγγελματική επιλογή.

4 ECTS
Διοίκηση Πωλήσεων

Στο μάθημα θα αναλυθούν οι διαστάσεις της πολυσύνθετης λειτουργίας του τμήματος Πωλήσεων με έμφαση στη διαδικασία πώλησης και σε τεχνικές πώλησης, σε στρατηγικές και κρίσιμες αποφάσεις που καλούνται να λάβουν τα διοικητικά στελέχη πωλήσεων  κατά το σχεδιασμό ενός πλάνου πωλήσεων (sales plan) όπως η πρόβλεψη αγοράς και ο καθορισμός στόχων Πωλήσεων, ο καθορισμός της δύναμης και του στόλου Πωλήσεων καθώς και των υβριδικών και μικτών συστημάτων πώλησης (πχ αντιπρόσωποι) που μπορεί να εφαρμοστούν από μια εταιρεία, ο σχεδιασμός των περιοχών πώλησης σε συνδυασμό με το targeting και positioning της εταιρείας, και η οργάνωση της δύναμης Πωλήσεων, στο ρόλο της συνεργασίας και σε μεθόδους συντονισμού του τμήματος Πωλήσεων με το τμήμα Μάρκετινγκ (καθώς οι δυο αυτές λειτουργίες είναι οι πλέον πελατοκεντρικές), καθώς και σε γενικά ζητήματα διοίκησης των σχέσεων του τμήματος Πωλήσεων με άλλα βασικά τμήματα και λειτουργίες μιας εταιρείας καθώς και σε ευρύτερα ζητήματα που περιέχονται στη λειτουργία του τμήματος Πωλήσεων όπως η λογική των συστημάτων CRM, η εξυπηρέτηση του πελάτη, η διαχείριση παραπόνων κ.ά.

4 ECTS
Εταιρική Ευθύνη & Αειφορία

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια ολοκληρωμένη κατανόηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στον επιχειρηματικό κόσμο. Το μάθημα εστιάζει στις ηθικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις των επιχειρηματικών λειτουργιών και στο πώς οι εταιρείες μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στην κοινωνία επιτυγχάνοντας παράλληλα τους οικονομικούς τους στόχους. Το μάθημα εμπεριέχει θεωρητικά θεμέλια, πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων για τη διευκόλυνση της ολιστικής κατανόησης της ΕΚΕ και της βιωσιμότητας.

4 ECTS
Προώθηση Πωλήσεων

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές/ριες τις ικανότητες για να  γνωρίζουν τις γενικές αρχές προωθητικών ενεργειών σε καταστήματα λιανικής πώλησης, να κατανοούν τις γενικές συνθήκες που οδηγούν τους λιανέμπορους να επιδιώκουν προωθητικές ενέργειες εντός των καταστημάτων τους, να γνωρίζουν τις διαφορετικές μεθόδους προωθητικών ενεργειών, να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εκτελούν προωθητικές ενέργειες, αλλά και να εξάγουν συμπεράσματα αναφορικά με το πιο μακροχρόνιο αποτύπωμα μίας ενέργειας προώθησης πωλήσεων στο προϊόν, τη μάρκα και το κατάστημα. Οι φοιτητές/ριες θα αποκτήσουν ειδική γνώση για τη χρησιμότητα της προώθησης πωλήσεων σε ευπαθείς κατηγορίες προϊόντων και ειδικές  δεξιότητες αναφορικά με τις ενέργειες προώθησης πωλήσεων σε κατηγορίες διαρκών προϊόντων ενώ θα μπορούν να διακρίνουν την καταλληλόλητα εναλλακτικών τρόπων έκφρασης του οικονομικού οφέλους μίας προωθητικής ενέργειας στον καταναλωτή και να αξιολογούν τον ρόλο του δώρου που δίνει μία προωθητική ενέργεια στον καταναλωτή.

4 ECTS
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Το μάθημα αποσκοπεί στο να προσφέρει στους φοιτητές/ριες τις γνώσεις για να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των βιομηχανικών (B2B) αγορών (συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων) και τις συνεπαγόμενες προσαρμογές των αποφάσεων μάρκετινγκ, σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο, τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον πελάτη.

4 ECTS
Μελέτες Περιπτώσεων

Το μάθημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για φοιτητές/τριες του ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία. Ο στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/ριες το πώς οι θεωρίες, έννοιες και τεχνικές του μάρκετινγκ εφαρμόζονται στην πράξη. Οι φοιτητές/ριες εκτίθενται σε πραγματικά, πρακτικά προβλήματα που είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν μετά την αποφοίτηση. Η λήψη αποφάσεων δεν λαμβάνει χώρα στο κενό, αλλά γίνεται βάσει συγκεκριμένων δεδομένων, κριτικής ανάλυσης και ομαδικών συζητήσεων. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να κάνουν απολογισμό των γνώσεων που απέκτησαν από το ΠΜΣ στο χώρο του μάρκετινγκ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχονται στις μελέτες περίπτωσης, να αναλύσουν τα βασικά ζητήματα που τίθενται, να προτείνουν συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισής τους και να αιτιολογήσουν τις προτάσεις τους. Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων και καθημερινών προκλήσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι μάρκετινγκ μάνατζερ. Το μάθημα στηρίζεται σε μελέτες περιπτώσεων του HBS, οι οποίες έχουν γραφτεί από καθηγητές του HBS και από γνωστά προγράμματα διοίκησης επιχειρήσεων παγκοσμίως. Οι μελέτες περίπτωσης του HBS αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τον κόσμο των επιχειρήσεων, εστιάζοντας σε πραγματικά προβλήματα και αποφάσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες, και παρέχουν την δυνατότητα ενσωμάτωσης και εφαρμογής εννοιών και εργαλείων μάρκετινγκ σε ένα πραγματικό επιχειρηματικό πλαίσιο.

4 ECTS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Στο τέλος του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές/τριες καλούνται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία. Η βασική επιδίωξη της διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής ανάλυση και αντιμετώπιση κάποιου θέματος ή προβλήματος. Η εφαρμογή των γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές για την καλύτερη κατανόηση, ανάλυση και επίλυση ενός θέματος που έχει σημασία για αυτούς και κάποια επιχείρηση ή οργανισμό που επιθυμούν να εργασθούν ή εργάζονται ήδη, είναι το κυρίως ζητούμενο σε αυτήν την τελευταία φάση των σπουδών τους. Επομένως, η διπλωματική εργασία αποτελεί πρωτίστως μια ευκαιρία για μια εφαρμοσμένη μελέτη που θα έχει αξία για τους φοιτητές και τον μελλοντικό ή υφιστάμενο εργοδότη τους. 30 ECTS