Σε ποιούς απευθύνεται

Το τμήμα Πλήρους Φοίτησης απευθύνεται σε απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να σταδιοδρομήσουν στους τομείς του Μάρκετινγκ και της επιχειρησιακής Επικοινωνίας και είναι διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν ένα εντατικό πρόγραμμα σπουδών, δωδεκάμηνης διάρκειας.

Για να εξετασθεί η υποψηφιότητα παρακολούθησης του προγράμματος θα πρέπει ο υποψήφιος να καλύπτει τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχει πτυχίο από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής
  • Να διαθέτει άριστη γνώση Αγγλικών, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποιητικό επιπέδου C2/Γ2

Χρήσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες

  • Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν μόνο όσοι θα έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές / υποχρεώσεις και είναι κάτοχοι πιστοποιητικού της αγγλικής γλώσσας στο απαιτούμενο επίπεδο κατά τη λήξη της περιόδου αιτήσεων.
  • Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa/), σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν.4957/2022.