Σε ποιούς απευθύνεται

Το τμήμα Πλήρους Φοίτησης απευθύνεται σε απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να σταδιοδρομήσουν στους τομείς του Μάρκετινγκ και της επιχειρησιακής Επικοινωνίας και είναι διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν ένα εντατικό πρόγραμμα σπουδών, δωδεκάμηνης διάρκειας.

Για να εξετασθεί η υποψηφιότητα παρακολούθησης του προγράμματος θα πρέπει ο υποψήφιος να καλύπτει τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχει πτυχίο από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής
  • Να διαθέτει άριστη γνώση Αγγλικών, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποιητικό επιπέδου C2/Γ2/CPE
  • Περισσότερες συμπληρωματικές πληροφορίες για τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων του Τμήματος Πλήρους Φοίτησης υπάρχουν στο άρθρο 5 του Κανονισμού Σπουδών.

Χρήσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες

  • Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν μόνο όσοι θα έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές / υποχρεώσεις και είναι κάτοχοι πιστοποιητικού της αγγλικής γλώσσας στο απαιτούμενο επίπεδο κατά τη λήξη της περιόδου αιτήσεων.
  • Οι υποψήφιοι που έχουν πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).