Υποτροφίες

  • Υποτροφίες (χρηματικά βραβεία) αριστείας

Το πρόγραμμα χορηγεί χρηματικά βραβεία στους άριστους κατά την αποφοίτησή τους φοιτητές.

  • Υποτροφία EUROBANΚ

Το ΔΠΜΣ σε συνεργασία με την ΕUROBANK προσφέρει σε αριστούχο τελειόφοιτο φοιτητή του τμήματος πλήρους φοίτησης μία υποτροφία της τάξεως των 5000 ευρώ.

Η υποτροφία χορηγείται στον φοιτητή που ολοκλήρωσε το ως άνω πρόγραμμα με την υψηλότερη βαθμολογία. Επιπλέον προϋποθέσεις για την απονομή της Υποτροφίας είναι ο φοιτητής: α) να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος στην κανονική εξεταστική και β) να έχει παραδώσει την διπλωματική εργασία στα χρονικά όρια όπως αυτά καθορίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών και τον Οδηγό συγγραφής διπλωματικής εργασίας του προγράμματος. 

Επιπλέον, η τράπεζα καλύπτει κατά το ήμισυ τα δίδακτρα σπουδών σε 1 εργαζόμενο της ο οποίος εχει γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος μερικής φοίτησης.

  • Χρηματοδότηση ΠΜΣ- Πρόγραμμα Eπαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24 % του ΟΑΕΔ

Οι φοιτητές του προγράμματος μπορούν να χρηματοδοτήσουν το ΠΜΣ – μέρος αυτού ή και εξολοκλήρου- και μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ. Ο  ΟΑΕΔ παρέχει μέσω του πόρου ΛΑΕΚ 0,24%, σε κάθε επιχείρηση του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, τη δυνατότητα επιδότησης της εκπαίδευσης του προσωπικού της και ανταποδοτικά της επιστρέφεται το κόστος της εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες;

  • Πλήρης Aπαλλαγή τελών φοίτησης

Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με το Ν.4485/2017.

Σύμφωνα με τον νόμο 4485/2017 (Α΄ 114) από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου αυτά προβλέπονται, απαλλάσσονται οι φοιτητές ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής).
Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. γίνεται μόνο μία φορά.
Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης (έως το 30 %) ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Επίσης οι φοιτητές του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα λήψης υποτροφιών από τους ακόλουθους φορείς και οργανισμούς:

  • CFA Program Awareness Scholarships

To μεταπτυχιακό ως αναγνωρισμένο από το CFA Institute χορηγεί έως 3 υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος, σε φοιτητές που επιθυμούν να προβούν στην εξέταση για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA Level 1, 2, 3.

Το ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική έχει ενταχθεί στο CFA Institute University Recognition Program. Μέσω της αναγνώρισης αυτής, ο διεθνής οργανισμός CFA® (Chartered Financial Analysts) πιστοποιεί ότι το μεταπτυχιακό προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών που είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του ινστιτούτου για την απόκτηση του διεθνώς καταξιωμένου επαγγελματικού τίτλου που απονέμει το CFA® Institute. Το ΔΠΜΣ δικαιούται ως εκ τούτου να χορηγεί έως τρεις υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος στα πλαίσια του προγράμματος CFA Program Awareness Scholarships, σε φοιτητές που επιθυμούν να προβούν στην εξέταση για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA. Οι υποτροφίες έχουν τη μορφή μερικής απαλλαγής από τα εξέταστρα της πιστοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.cfainstitute.org/community/university/Pages/recognition_program_for_universities.aspx

  • Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)  

Το ΊΚΥ χορηγεί κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μπουν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΙΚΥ για περισσότερες πληροφορίες (www.iky.gr)

Το 2019 το ΙΚΥ απένειμε υποτροφίες με παράλληλη πρακτική άσκηση στην Εθνική Τράπεζα σε όλους τους φοιτητές της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής που είχαν υποβάλει αίτηση (30% του συνόλου των φοιτητών μας).