Σεμινάριο Επαγγελματικής Ταυτότητας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γνωριμίας και 
Εξοικείωσης με το Σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Το ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις διοργανώνει κάθε χρόνο tailor made σεμινάρια με στόχο την ενίσχυση των φοιτητών στην αγορά εργασίας. 

Σκοπός και βασική ιδέα των σεμιναρίων είναι η ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας, πλήρως εξατομικευμένης και προσανατολισμένης στα σύγχρονα κριτήρια προσέλκυσης, αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού.


Θεματικές Ενότητες:

√ Ολιστική προσέγγιση του εαυτού με εργαλείο το βιογραφικό σημείωμα
√ Ανάπτυξη ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
√ Αναγνώριση της προσωπικής εικόνας και χαρτογράφηση προσωπικής στρατηγικής


Θεματικοί Πυλώνες:

○ Η Προσωπική ταυτότητα στην αγορά εργασίας.
○ Ανάπτυξη στρατηγικής και τακτικών προσέγγισης τουεπιχειρηματικού περιβάλλοντος.
○ Συνέντευξη επιλογής και συνέντευξη γνωριμίας. Χρηστικός οδηγός.
○ Το προσωπικό μας αφήγημα και το βιογραφικό σημείωμα. Ηεξατομίκευση και αυθεντικότητα στο περιεχόμενο
○ Η διαπραγμάτευση και η θέση της στην προσωπική στρατηγική.


Αποτελέσματα:

Στο τέλος και με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα θετικά τους σημεία και τις αδυναμίες, τα κίνητρα τους, τις επιλογές δικτύωσης καθώς και να ορίσουν μία νέα στρατηγική η οποία θα προσδιορίζει τη μεθοδολογία υλοποίησης των προσωπικών και επαγγελματικών τους στόχων.