Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Μάρκετινγκ Κοινωνικών Επιχειρήσεων και μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

Ελληνικά

Περιεχόμενο του μαθήματος: Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τη συνεισφορά και τη λειτουργία του μάρκετινγκ στο χώρο των κοινωνικών επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Κατηγοριοποίηση κοινωνικών επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, περιγραφή της συνεισφοράς και της σημασίας του μάρκετινγκ για τις εν λόγω επιχειρήσεις και οργανισμούς, δημιουργία ενός σχεδίου μάρκετινγκ (marketing plan), ειδικά θέματα μάρκετινγκ.

Ηλεκτρονική Επικοινωνία

Ελληνικά

Περιεχόμενο του μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να συζητήσει τις αρχές, τα μοντέλα, τους τρόπους και τις ιδιαιτερότητες της επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: αρχές και μοντέλα επικοινωνίας στα ψηφιακά μέσα, επικοινωνία στο Web 2.0, blogs, κοινότητες, κοινωνικά δίκτυα, μορφή & κώδικες επικοινωνίας στα ψηφιακά μέσα, εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems), θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας στην ηλεκτρονική επικοινωνία.

Ειδικά Θέματα Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης

Ελληνικά

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζεται σε υποδείγματα για μη τέλεια ανταγωνιστικές αγορές. Υποθέτει επαρκή γνώση των μαθημάτων κορμού "Μικρο ΙΙ" και "Βιομηχανική Οργάνωση". Σε σχέση με το δεύτερο από αυτά, προσφέρει τόσο εμβάθυνση στις βασικές έννοιες και θεωρίες όσο και επέκταση σε νέα θέματα. Το μάθημα μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το μάθημα "Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση" το οποίο εξετάζει κυρίως ζητήματα πολιτικής κρατικών παρεμβάσεων σε αγορές ενώ το παρόν εξετάζει τον ανταγωνισμό σε αγορές χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις κάτωθι γνώσεις (σημεία 1 & 2), δεξιότητες (σημεία 3 & 4) και ικανότητες (σημεία 5 & 6). Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να:

1.  Αναγνωρίσουν και να αντιληφθούν τη σημασία του επαγγελματισμού και της σωστής συμπεριφοράς κατά την εργασία σε μία επιχείρηση ή μη-κερδοσκοπικό οργανισμό

Πτυχιακή Εργασία

Ελληνικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

- διερευνήσει σε βάθος ένα εμπειρικό ή θεωρητικό θέμα

- παρουσιάσει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος

- συνθέσει τα ευρήματα της βιβλιογραφίας ώστε να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της υπάρχουσας γνώσης στο θέμα που εξετάζει καθώς και να εντοπίσει τα κενά της βιβλιογραφίας

- εφαρμόσει εμπειρική ανάλυση, εφ’ όσον απαιτείται, για να εξάγει συμπεράσματα.   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :   

Σελίδες