Δίκαιο Ανταγωνισμού

Κωδικός: 
2468
Διδάσκων: 

Ε. Τρούλη

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι:

  • Να εισαγάγει τους φοιτητές στους περιορισμούς της ιδιωτικής αυτονομίας όσον αφορά τους κανόνες ανταγωνισμού και συγκεκριμένα αφενός στο δίκαιο περί αθέμιτου ανταγωνισμού αφετέρου στο δίκαιο προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.
  • Πιο συγκεκριμένα, να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα οριζόμενα στο νόμος 146/14 "περί αθέμιτου ανταγωνισμού" που αφορά την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, με την ανακριβή/παραπλανητική διαφήμιση, τη δυσφήμιση ανταγωνιστή, την παράνομη χρήση διακριτικών γνωρισμάτων και την προστασία των επιχειρηματικών απορρήτων κ.α.
  • Και να τους παρουσιάσει τις διατάξεις του νόμου 3959/2011 "για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού", ο οποίος απαγορεύει τις συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό και την καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης μιας επιχείρησης, ενώ περιλαμβάνει κανόνες για τον προληπτικό έλεγχο συγκεντρώσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Εισαγωγή. Δομή του μαθήματος. Δίκαιο του ανταγωνισμού – ελεύθερος και αθέμιτος. Νομοθεσία περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. Άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ. Άρθρα 1 και 2 Ν. 3959/2011. Οι παράνομες συμπράξεις. Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Τα άρθρα 4 επ. Ν. 3959/2011 για τη συγκέντρωση επιχειρήσεων.Δίκαιο προστασίας του αθέμιτου ανταγωνισμού. Η γενική ρήτρα του άρθρου 1 Ν. 146/1914. Οι ειδικές ρήτρες.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Λάμπρου Κοτσίρη, Δίκαιο Ανταγωνισμού, 2010
  • Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις στο e-class)

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση