Ηλεκτρονική Επικοινωνία

Κωδικός: 
5724
Διδάσκων: 

Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Περιεχόμενο του μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να συζητήσει τις αρχές, τα μοντέλα, τους τρόπους και τις ιδιαιτερότητες της επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: αρχές και μοντέλα επικοινωνίας στα ψηφιακά μέσα, επικοινωνία στο Web 2.0, blogs, κοινότητες, κοινωνικά δίκτυα, μορφή & κώδικες επικοινωνίας στα ψηφιακά μέσα, εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems), θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας στην ηλεκτρονική επικοινωνία.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  1. Να έχουν κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες της επικοινωνίας με ψηφιακά μέσα,
  2. Να γνωρίζουν τις μορφές & κώδικες επικοινωνίας στα ψηφιακά μέσα,
  3. Να γνωρίζουν τις αρχές δομής και λειτουργίας συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν σε ένα αρχικό επίπεδο,
  4. Να γνωρίζουν τις αρχές δομής και λειτουργίας εικονικών κοινοτήτων (Web 2.0) και να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν σε ένα αρχικό επίπεδο.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Laudon K., Travel C. (2013). Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2014, Επιχειρήσεις, Τεχνολογία, Κοινωνία. Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
  2. Tuten T., Solomon M. (2016). Social Media Marketing - Μάρκετινγκ με Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Εκδόσεις Δίαυλος.
  3. Σημειώσεις διδασκόντων.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Το μάθημα βασίζεται σε διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων, ανάλυση παραδειγμάτων και περιλαμβάνει υποχρεωτικές ομαδικές εργασίες καθώς και υποχρεωτικά εργαστήρια.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Τελική, γραπτή, ατομική εξέταση. Υποχρεωτικές γραπτές εργασίες.