Εργατικό Δίκαιο

Κωδικός: 
2406
Διδάσκων: 

Εντεταλμένος Διδάσκων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν τις βασικές αρχές του ατομικού δικαίου διακρίνοντας τη σύμβαση εργασίας από άλλες μορφές απασχόλησης καθώς και να κατανοήσουν τη βασική λειτουργία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Κατανοήσουν τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργοδότη και εργαζομένου σε μία σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου καθώς και τη λειτουργία αυτών
 • Εφαρμόσουν στην πράξη τα ανωτέρω,
 • Συνδυάσουν γνώσεις από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων προκειμένου να προτείνουν συγκεκριμένες και αιτιολογημένες λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού από νομικής σκοπιάς

Προαπαιτήσεις                       

Αστικό Δίκαιο

Περιεχόμενο του μαθήματος 

 • Περιεχόμενο και πηγές του εργατικού δικαίου – διάκριση σε ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο
 • Φύση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και μορφές αυτής – διάκριση από άλλες παρεμφερείς μορφές απασχόλησης
 • Το διευθυντικό δικαίωμα και οι εκφάνσεις αυτού
 • Η ρύθμιση του τόπου και χρόνου παροχής της εργασίας
 • Μισθολογικά ζητήματα και άδειες
 • Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης εργασίας
 • Εργατικό ατύχημα

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτές εξετάσεις