Ειδικά Θέματα Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών

Κωδικός: 
2606
Διδάσκων: 

Π. Μανιάτης

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

 • Αναλύουν τη μεθοδολογία επιλογής και σχεδιασμού του προϊόντος (ή της υπηρεσίας) που θα παραχθεί.
 • Περιγράφουν τους παράγοντες που επηρεάζουν και να καθορίζουν τη δυναμικότητα του παραγωγικού συστήματος. Να ακολουθούν τη μεθοδολογία ανάπτυξης και τυποποίησης της μεθόδου εργασίας και να προσδιορίζουν το χρόνο που απαιτεί η εκτέλεση μιας εργασίας.
 • Χρησιμοποιούν ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια επιλογής της βέλτιστης θέσης εγκατάστασης ενός παραγωγικού συστήματος.
 • Διαχειρίζονται προβλήματα χωροταξικού σχεδιασμού, προβλήματα δηλαδή που σχετίζονται με την επιλογή της βέλτιστης διάταξης μηχανημάτων, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο παραγωγής.
 • Χρησιμοποιούν μεθόδους πρόβλεψης της ζήτησης.
 • Αναλύουν προβλήματα σχετικά με τη διαχείριση των αποθεμάτων.
 • Αντιλαμβάνονται τη μεθοδολογία και τις παραμέτρους εκπόνησης προγραμμάτων παραγωγής.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν βασικά θέματα που σχετίζονται με το σχεδίασμά, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο παραγωγικών συστημάτων και συστημάτων παροχής υπηρεσιών. Στα θέματα του σχεδιασμού περιλαμβάνονται: ο σχεδιασμός προϊόντος ο σχεδιασμός της δυναμικότητας, η μελέτη εργασίας, η επιλογή του τόπου εγκατάστασης και ο χωροταξικός σχεδιασμός. Στα θέματα του προγραμματισμού και ελέγχου περιλαμβάνονται: η πρόβλεψη της ζήτησης, η διαχείριση των αποθεμάτων και ο προγραμματισμός της παραγωγής.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Chase, R.B., Jacobs, F.R. and Aquilano, N.J. (2010) “Operations & Supply Management”, 12th ed., McGraw-Hill
 • Davis, M. M and J. Heineke (2005) “Operations Management: Integrating Manufacturing and Services”, McGraw-Hill Irwin, 5th edition
 • Fitzsimmons, J.A. and Fitzsimmons, M.J. (2006) “Service Management: Operations, Strategy, and Information Technology”, 5th ed., McGraw Hill
 • Heizer, J., and Render, B. (2009) “Operations Management”, 9th ed., Pearson
 • Johnston, R. and Clark, G. (2001) “Service Operations Management”, FT/Prentice Hall
 • Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. and Malhotra, M.K. (2008) “Operations Management: Processes and Value Chains”, 8th ed., Pearson/Prentice Hall
 • Metters, R., King-Meters, K., Pullman, M. and Walton, S. (2006) “Service Operations Mangement”, South-Western Cengage Learning
 • Reid, R. D. and Sanders, N. R.  (2010) “Operations Management: An integrated Approach”, 4th ed., John Wiley & Sons, Inc.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους και επίλυση ασκήσεων σε εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση